Luis En­ri­que eist drie pun­ten

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Bar­cel­o­na her­vat de jacht op de kop­po­si­tie van­mid­dag met een thuis­wed­strijd te­gen De­por­ti­vo La Cor­u­ña. De ploeg van Luis En­ri­que is het sei­zoen niet vlek­ke­loos be­gon­nen. Een over­win­ning op de num­mer der­tien van LaLi­ga is dan ook meer dan wel­kom.

De laat­ste keer dat Bar­cel­o­na thuis speel­de na een in­ter­land­pe­ri­o­de, ging het met 1-2 on­der­uit te­gen Ala­vés. Ko­mend weekend hoopt Luis En­ri­que op een be­ter re­sul­taat. “Zij heb­ben twee we­ken de tijd ge­had om zich voor te be­rei­den op de­ze wed­strijd. Voor ons is dit een an­de­re wed­strijd om­dat het team een kor­te pe­ri­o­de niet bij el­kaar is ge­weest. We zul­len al­les moe­ten ge­ven om een goed reu­laat te boe­ken.” Bar­cel­o­na ver­loor de laat­ste wed­strijd voor de in­ter­land­pe­ri­o­de met 4-3 van Cel­ta de Vi­go. De Ca­ta­la­nen staan nu op de vier­de plaats, met twee pun­ten ach­ter­stand op kop­lo­per At­lé­ti­co Ma­drid. “We heb­ben wat pun­ten goed te ma­ken op de rang­lijst. Daar­om kij­ken we ook niet ver­der dan mor­gen. Het eni­ge waar ik nu aan denk, is mijn spe­lers en wie kun­nen star­ten”, al­dus de trai­ner, die kan be­schik­ken over Li­o­nel Mes­si en Sa­mu­el Um­ti­ti. “Ze heb­ben al­le­bei vol­le­dig mee­ge­traind. Ze zijn be­schik­baar.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.