STU or­ga­ni­seert Fun fa­mi­ly mi­ni-aqua­th­lon

Times of Suriname - - SPORT -

TRIATHLON - De Su­ri­naam­se Traith­lon Unie (STU) is zo­ver om zijn ko­men­de ac­ti­vi­teit te or­ga­ni­se­ren. Mor­gen zal op het ter­rein van Oa­se de Fun fa­mi­ly mi­ni-aqua­th­lon met par­cours ge­or­ga­ni­seerd wor­den.

STU geeft aan dat de­ze triathlon voor ie­der­een is, die zin heeft in een kor­te fun va­ri­ant van de tri­a­thlon­sport. STU zegt dat de op­zet er als volgt uit ziet: In duo’s zwemt het eer­ste lid twee baan­tjes met ‘friet­jes’ en twee ba­nen free, twee­de lid rent 800 me­ter in­clu­sief par­cours van 3 on­der­de­len. In to­taal zal een deel­ne­mer tus­sen tien en vijf­tien mi­nu­ten be­zig zijn. Dit al­les zal in Oa­se ge­beu­ren. Er zal daar­bij ge­bruik wor­den ge­maakt van het zwem­bad, bas­ket­bal­veld, de trim­baan en het gro­te en klei­ne gras­voet­bal­veld. STU geeft ver­der aan dat de triathlon voor zo­wel le­den als niet-le­den van Oa­se is. Er zul­len prij­zen uit­ge­reikt wor­den in vier ca­te­go­rie­ën. De eer­ste is een zes­tien­plus­ser met kind tot en met acht jaar. De twee­de is een zes­tien­plus­ser met kind van 9 tot en met 12 jaar. De der­de is een zes­tien­plus­ser met kind van 13 tot 16 jaar en twee zes­tien­plus­sers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.