Twee­de plaats bin­nen hand­be­reik voor Ka­bel Boyz-LG

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL - Ka­bel Boyz-LG heeft een goe­de mo­ge­lijk­heid om de twee­de po­si­tie in de hoofd­klas­se­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond over te ne­men. Het team be­zet mo­men­teel de der­de plaats en speelt mor­gen in de Antho­ny Ne­sty­sport­hal te­gen Pen­ta­gon.

Ka­bel Boyz-LG heeft 34 pun­ten, ter­wijl de num­mer twee, Men­gao, drie pun­ten meer heeft. Pen­ta­gon staat op de vijf­de plaats met zes­tien pun­ten. Ka­bel Boyz-LG kan door een over­win­ning op Pen­ta­gon de twee­de plaats over­ne­men. De­ze po­si­tie heeft in de play­offs veel voor­de­len. In de play-offs speelt de num­mer een te­gen twee en de ver­lie­zer krijgt een her­kan­sing te­gen de win­naar van de wed­strijd tus­sen num­mer drie en vier. Ka­bel Boyz-LG heeft een goe­de reeks ach­ter zich. In zijn laat­ste drie wed­strij­den, heeft het team van trai­ner Gi­no Bran­don de maxi­ma­le pun­ten kun­nen be­ha­len. Zo wer­den Leng­te Boys (15-4), All Stars (5-4) en Men­gao (5-3) ver­sla­gen. Ge­zien de­ze re­sul­ta­ten, moet Ka­bel Boyz-LG ge­acht wor­den om van Pen­ta­gon te win­nen, die niets meer op het spel heeft. Pen­ta­gon kan zich niet meer plaat­sen voor de play-offs. Ook is Pen­ta­gon niet in vorm. Het team heeft zijn laat­ste drie wed­strij­den met gro­te sco­res ver­lo­ren. Te­gen Sty­xKG ging het ten on­der met 9-3, waar­na Men­gao met maar liefst 16-5 won. De­ze was ook de eer­ste wed­strijd waar­in Pen­ta­gon zo­veel doel­pun­ten te­gen kreeg. Hier­na won All Stars met 4-0. In de eer­ste ron­de won Ka­bel Boyz-LG met 2-0, maar in de twee­de ron­de won Pen­ta­gon de wed­strijd met 5-4.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.