Op­na­mes in Ma­lei­sië aan­ge­van­gen

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Aks­hay Ku­mar en Taap­see Pan­nu zijn be­gon­nen met de op­na­mes van hun ko­men­de film Naam Sha­ba­na, die in 2017 moet uit­ko­men.

Naam Sha­ba­na is een film waar­in de ac­teur Ma­noj Ba­j­pay­ee en Prith­vi­raj een cen­tra­le rol zul­len spe­len.

“Dit is één van de eer­sten van mij voor dit jaar: het schie­ten van ac­tie­scè­nes in Ma­lei­sië. Een groot deel van de film zal in Ma­lei­sië wor­den op­ge­no­men. Het zal ze­ker de groot­ste film van mij zijn in 2017”, al­dus Taap­see in een ge­sprek.

De twee ac­teurs zul­len ex­tre­me stunts van de film schie­ten. Ac­tri­ce Taap­see, die brie­ven en e-mails heeft ont­van­gen van men­sen die haar pres­ta­tie in Pink waar­de­ren, zegt dat het is be­we­zen dat kunst geen gren­zen kent. Taap­see be­schrijft het le­ven van een meis­je, dat on­te­recht be­schul­digd wordt in een sexu­e­le zaak.

“Het is zeer in­te­res­sant om brie­ven en e-mails van waar­de­ring van bui­ten de gren­zen te ont­van­gen.

Waar­lijk heeft kunst geen gren­zen. Ik heb zo­veel hart­ver­war­men­de bood­schap­pen en e-mails van vrou­wen ont­van­gen uit voor­al het Mid­den-Oos­ten.” De Ba­by-ac­tri­ce zegt dat toen ze een paar da­gen ge­le­den in het Mid­denOos­ten was, ze een paar meis­jes heeft ont­moet die hun lief­de voor Pink heb­ben be­tuigd.

In de film, die door een aan­tal ac­teurs en cri­ti­ci is ge­pre­zen, heb­ben Ami­tabh Bachchan, Kri­ti Kul­ha­ri en Angad Be­di ook een rol.

(The In­di­an Ex­press/ fo­to’s: ytimg.com / fullhdwall­pa­pers.in)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.