Pre­si­dent Ni­ge­ria dreigt steun van zijn vrouw te ver­lie­zen

Times of Suriname - - BUITENLAND -

NI­GE­RIA - De pre­si­dent van Ni­ge­ria, Mu­ham­ma­du Bu­ha­ri, dreigt de steun van een be­lang­rij­ke bond­ge­noot te ver­lie­zen: zijn vrouw. Aisha Bu­ha­ri waar­schuwt haar man in ge­sprek met de BBC dat ze hem mis­schien niet gaat steu­nen als hij in 2019 mee­doet aan de ver­kie­zin­gen. Hij moet eerst an­de­re men­sen aan­stel­len, vindt ze. Vol­gens Aisha kent haar man de mees­te men­sen die hij heeft aan­ge­steld niet. De re­ge­ring zou wor­den ge­kaapt door een paar men­sen die een vin­ger in de pap heb­ben bij het aan­stel­len van nieu­we re­ge­rings­ver­te­gen­woor­di­gers. Bu­ha­ri werd vo­rig jaar aan­ge­steld als pre­si­dent. Hij ver­klaar­de de aan­pak van cor­rup­tie en de strijd te­gen Bo­ko Ha­ram als zijn be­lang­rijk­ste ta­ken te zien. “De pre­si­dent kent 45 tot 50 men­sen die hij heeft aan­ge­steld niet, en ik ken ze ook niet, ter­wijl ik al 27 jaar zijn vrouw ben”, al­dus Aisha Bu­ha­ri. “Som­mi­ge men­sen zit­ten rus­tig thuis en wor­den op­eens op­ge­roe­pen om een be­lang­rij­ke func­tie of een mi­nis­ters­post te gaan be­kle­den.” Of haar man de touw­tjes nog wel in han­den heeft in Ni­ge­ria, kan Aisha niet zeg­gen. “Dat moe­ten de men­sen be­slis­sen.” Of Mo­ham­ma­du Bu­ha­ri in 2019 mee gaat doen aan de ver­kie­zin­gen, is nog niet be­kend. “Dat moet hij me nog ver­tel­len”, al­dus Aisha Bu­ha­ri, “maar ik heb als echt­ge­no­te be­slo­ten dat ik niet op­nieuw cam­pag­ne voor hem ga voe­ren als het zo door­gaat tot 2019.” (NU.nl)

Mu­ham­ma­du Bu­ha­ri, de pre­si­dent van Ni­ge­ria, dreigt de steun van zijn vrouw Aisha te ver­lie­zen. (fait­ha­bi­o­dun.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.