Lan­den rond Tsjaad­meer be­rei­den fi­na­le aan­val Bo­ko Ha­ram

Times of Suriname - - BUITENLAND -

TSJAAD­MEER - De staf­chefs van de lan­den aan het Tsjaad­meer (Ni­ge­ria, Tsjaad, Ni­ger, Ka­meroen en Ben­in) heb­ben el­kaar don­der­dag ont­moet in de Ni­ge­re­se hoofd­stad Nia­mey om een fi­na­le aan­val te plan­nen te­gen de Ni­ge­ri­aan­se is­la­mis­ti­sche groep Bo­ko Ha­ram. Dat heeft de Ni­ge­re­se staats­ra­dio gis­te­ren ge­meld.

“De hui­di­ge bij­een­komst heeft als doel om de fi­na­le fa­se voor de be­rei­den van de uit­roei­ing van Bo­ko Ha­ram in on­ze con­trei­en”, al­dus de Ni­ge­re­se mi­nis­ter van De­fen­sie, Has­sou­mi Mas­sou­dou. Ni­ger, Tsjaad en Ni­ge­ria heb­ben in ju­li on­ge­veer op het­zelf­de mo­ment zui­ve­rings­ope­ra­ties ge­start te­gen de bol­wer­ken van Bo­ko Ha­ram. “De­ze ope­ra­ties heb­ben ge­leid tot be­lang­rij­ke re­sul­ta­ten, meer be­paald door de be­vrij­ding van ver­schil­len­de dor­pen die ge­con­tro­leerd wer­den door Bo­ko Ha­ram”, al­dus Mas­sou­dou. Ze heb­ben er ook voor ge­zorgd dat de lo­gis­tie­ke stro­men van de re­bel­len ver­stoord zijn. “De re­sul­ta­ten van on­ze mi­li­tai­re ac­ties zijn ex­tra be­vre­di­gend om­dat we zien dat de be­vol­king op­nieuw ver­trou­wen krijgt, met een her­vat­ting van de eco­no­mi­sche ac­ti­vi­tei­ten”, zegt de mi­nis­ter nog, die toe­voegt dat er zelfs al hoop is dat de oor­log zal stop­pen in het Tsjaad­bek­ken.

Nia­mey ver­klaar­de eind sep­tem­ber al dat bij de ope­ra­ties door de For­ce ré­gi­o­na­le, die ac­tief is in het Tsjaad­bek­ken, veer­tien sol­da­ten en 123 ter­ro­ris­ten wer­den ge­dood. Ook wer­den twee ter­ro­ris­ten ge­van­gen ge­no­men en een gro­te hoe­veel­heid wa­pens en mu­ni­tie in be­slag ge­no­men. Bo­ko Ha­ram, dat een strik­te is­la­mi­ti­sche wet­ge­ving wil in­voe­ren in het noor­den van Ni­ge­ria, heeft sinds mei 2015, toen pre­si­dent Mu­ham­ma­du Bu­ha­ri aan de macht kwam, al veel te­gen­of­fen­sie­ven van het le­ger moe­ten ver­wer­ken. Toch is het con­flict, waar­bij al meer dan 20.000 do­den vie­len en 2,6 mil­joen men­sen op de vlucht deed slaan sinds 2009, nog steeds aan de gang.

(HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.