IS exe­cu­teert 58 sa­men­zweer­ders Mo­sul

Times of Suriname - - BUITENLAND -

IRAK - Is­la­mi­ti­sche Staat heeft een groep van 58 sa­men­zweer­ders ge­ëxe­cu­teerd die van plan zou zijn ge­weest de stad Mo­sul in het noor­den van Irak in han­den te spe­len van Ira­ke­se re­ge­rings­troe­pen. Dat heb­ben in­wo­ners en me­de­wer­kers van Ira­ke­se vei­lig­heids­dien­sten ge­zegd.

Het com­plot werd vo­ri­ge week ont­dekt. De sa­men­zweer­ders wer­den door mid­del van ver­drin­king ge­dood en daar­na be­gra­ven op een braak­lig­gend ter­rein aan de rand van de stad. Een lo­ka­le me­de­wer­ker van IS-lei­der Abu Bakr al-Bagh­da­di had de lei­ding over hen, al­dus over­een­stem­men­de ver­kla­rin­gen van vijf in­wo­ners, IS­ken­ner His­ham al-Has­hi­mi en een ko­lo­nel van de mi­li­tai­re in­lich­tin­gen­dien­sten in de pro­vin­cie Ni­ne­veh. Ira­ke­se re­ge­rings­strijd­krach­ten staan op het punt een aan­val te ope­nen om Mo­sul op IS te her­o­ve­ren. De stad, die voor­heen on­ge­veer twee mil­joen in­wo­ners tel­de, werd in 2014 door IS in­ge­no­men en tot hoofd­stad van het Ira­ke­se deel van het ka­li­faat uit­ge­roe­pen.

Vol­gens Has­hi­mi wer­den de dis­si­den­ten op­ge­pakt na­dat een van hen was be­trapt met een bood­schap op zijn te­le­foon waar­in over een wa­pen­over­dracht ge­spro­ken werd. Hij be­ken­de tij­dens een on­der­vra­ging dat er op drie plaat­sen wa­pens wa­ren ver­bor­gen, die ge­bruikt zou­den wor­den bij een op­stand. IS rol­de de wa­pen­berg­plaat­sen op 4 ok­to­ber op, zei Has­hi­mi. Vol­gens ko­lo­nel Ah­med alTaie van de in­lich­tin­gen­dienst in Ni­ne­veh heeft IS na de mis­luk­te coup de spe­ci­a­le iden­ti­teits­kaar­ten van zijn lo­ka­le com­man­dan­ten in Mo­sul in­ge­trok­ken, om te voor­ko­men dat zij met hun ge­zin­nen vluch­ten. Vol­gens in­wo­ners heeft IS in de he­le stad val­strik­bom­men ge­plaatst en tun­nels ge­gra­ven. Ook zou­den kin­de­ren wor­den in­ge­zet om te spi­o­ne­ren.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.