Do­den­tal or­kaan Mat­thew in Ha­ï­ti stijgt tot 546

Times of Suriname - - BUITENLAND -

HAITI - Meer dan een week na­dat de zwa­re or­kaan Mat­thew over Ha­ï­ti is ge­raasd, is de do­den­tol in het land ge­ste­gen tot 546. Dat heeft de ci­vie­le be­scher­ming don­der­dag­vond ge­meld. 439 men­sen zijn ge­wond, ter­wijl 128 an­de­ren nog ver­mist zijn. “Meer dan 175.000 men­sen be­vin­den zich mo­men­teel in de 124 op­vang­kam­pen”, al­dus de ci­vie­le be­scher­ming. Vol­gens red­dings­wer­kers zal het do­den­tal waar­schijn­lijk nog stij­gen. 500 men­sen zijn bo­ven­dien be­smet met cho­le­ra. De hulp­ver­le­ners fo­cus­sen hun in­span­nin­gen dan ook op het le­ve­ren van vers wa­ter en het her­stel­len van de wa­ter­voor­zie­nin­gen.

On­der­tus­sen is het moei­lijk voor de hulp­kon­vooi­en om de men­sen in nood te be­rei­ken, om­dat ver­schil­len­de kon­vooi­en wer­den aan­ge­val­len, zo meldt de di­rec­teur van het We­reld­voed­sel­pro­gram­ma (WFP) in Ha­ï­ti, Car­los Ve­lo­so. “Jam­mer ge­noeg zijn er men­sen die pro­be­ren te pro­fi­te­ren van de­ze hu­ma­ni­tai­re in­span­nin­gen, en heb­ben door dief­stal­len voed­sel ver­lo­ren”, zegt hij. “Dat zal on­ze in­span­nin­gen om voed­sel naar de be­vol­king te bren­gen ver­tra­gen, of we zul­len maat­re­ge­len moe­ten ne­men die veel te duur zijn, en het voed­sel via he­li­kop­ter ver­voe­ren, maar dan kun­nen we niet de­zelf­de hoe­veel­he­den naar de de­zelf­de re­gio’s bren­gen.” Ver­schil­len­de kon­vooi­en wer­den al te­gen­ge­hou­den door blok­ka­des en in be­paal­de ge­val­len ge­plun­derd door woe­den­de in­wo­ners van de af­ge­le­gen ge­bie­den in het land. Het fi­as­co van na de aard­be­ving van 2010, waar­door slechts een frac­tie van de hulp tot bij de slacht­of­fers is ge­gaan, zit dan ook nog vers in het ge­heu­gen van de be­vol­king. Vol­gens de Ver­e­nig­de Na­ties heb­ben 1,4 mil­joen men­sen in Ha­ï­ti drin­gend nood aan hulp, het WFP spreekt van 750.000 men­sen die drin­gend voed­sel no­dig heb­ben. Voor de pas­sa­ge van Mat­thew leef­den al 3,2 mil­joen van de 10,3 mil­joen Ha­ï­ti­a­nen in pre­cai­re om­stan­dig­he­den, zo bleek uit een rap­port van de Na­ti­o­na­le Co­ör­di­na­tie voor de Voed­sel­vei­lig­heid, dat in sep­tem­ber werd ge­pu­bli­ceerd.

(HLN)

Een hulp­kon­vooi wordt uit­ge­la­den. (MyPlain­view.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.