Jup­pé wint Re­pu­bli­keins tv-de­bat

Times of Suriname - - BUITENLAND -

FRANK­RIJK - Alain Jup­pé, bur­ge­mees­ter van Bor­deaux, heeft een nieu­we stap ge­zet op weg naar het pre­si­dent­schap van Frank­rijk. Don­der­dag­avond won hij het eer­ste te­le­vi­sie­de­bat tus­sen de ze­ven kan­di­da­ten voor de voor­ver­kie­zin­gen van de Re­pu­bli­kei­nen. Van de kij­kers vond 35 pro­cent Jup­pé de meest over­tui­gen­de po­li­ti­cus, ter­wijl 21 pro­cent voor zijn ri­vaal Sar­ko­zy koos. De an­de­re kan­di­da­ten ble­ven ver ach­ter. De recht­se voor­ver­kie­zin­gen wor­den in twee ron­den ge­hou­den op 20 en 27 no­vem­ber. De win­naar zal waar­schijn­lijk de vol­gen­de pre­si­dent van Frank­rijk wor­den. De so­ci­a­lis­ti­sche kan­di­daat - Hol­lan­de of ie­mand an­ders - lijkt bij voor­baat kans­loos. Ma­ri­ne Le Pen zal waar­schijn­lijk in de eer­ste ron­de de groot­ste zijn, maar in de twee­de ron­de wor­den ver­sla­gen door de Re­pu­bli­kein­se kan­di­daat die ook de stem­men van (cen­trum-) link­se kie­zers zal krij­gen.

Het de­bat was een kijk­cij­fer­hit, be­ke­ken door ruim een kwart van het tv-pu­bliek. Erg span­nend was het niet, oor­deel­den de me­dia. De uit­wis­se­ling was voor­ge­kookt en dicht­ge­tim­merd met stren­ge re­gels. De 71-ja­ri­ge fa­vo­riet Alain Jup­pé hield zich rus­tig en wil­de voor­al geen fou­ten ma­ken. Hij pre­sen­teer­de zich als een stil­le en bin­den­de kracht, in het jas­je van Mit­ter­rand, zo­als het week­blad Le Point op zijn si­te schreef. Sar­ko­zy maak­te een ge­span­nen en in­druk en leek zich niet op zijn ge­mak te voe­len, nu hij het po­di­um moest de­len met zijn te­gen­stre­vers. Hij spreekt lie­ver een zaal met en­thou­si­as­te aan­han­gers toe. Het de­bat bracht wei­nig ver­ras­sin­gen. Op eco­no­misch ge­bied staan al­le kan­di­da­ten een li­be­ra­le koers voor. Op het ge­bied van im­mi­gra­tie is Sar­ko­zy aan­zien­lijk ra­di­ca­ler dan Jup­pé. Maar het de­bat kwam pas tot ont­bran­ding toen Bru­no Le Mai­re, ex-mi­nis­ter on­der Sar­ko­zy, de kan­di­da­ten vroeg hun straf­blad te over­leg­gen. Een uit­haal naar Alain Jup­pé, die in 2004 ver­oor­deeld is we­gens cor­rup­tie als me­de­wer­ker van Jac­ques Chi­rac in de pe­ri­o­de dat de­ze bur­ge­mees­ter van Pa­rijs was. Sar­ko­zy werd ge­con­fron­teerd met de rechts­za­ken die te­gen hem lo­pen. Zijn pro­gram­ma in boek­vorm, Tout pour la Fran­ce, werd een best­sel­ler en hij hield een tour­nee langs za­len met ra­zend en­thou­si­as­te fans. In­hou­de­lijk kroop hij dicht te­gen het Front Na­ti­o­nal aan, met ge­har­nas­te stand­pun­ten over iden­ti­teit en im­mi­gra­tie, zo­als een ver­bod van de boer­ki­ni en de hoofd­doek aan de uni­ver­si­tei­ten. Hij wil­de het recht op ge­zins­her­e­ni­ging op­schor­ten in af­wach­ting van een nieuw Schen­gen­ver­drag en ra­di­ca­le mos­lims pre­ven­tief op­slui­ten in een Gu­ant­a­na­mo à la Fran­çai­se. In de pei­lin­gen kwam hij op ge­lij­ke hoog­te met Alain Jup­pé. Maar de laat­ste we­ken stag­neert zijn cam­pag­ne. Jup­pé ligt weer ruim voor, met 42 te­gen 28 pro­cent in de eer­ste ron­de. In de twee ron­de, als er maar twee kan­di­da­ten over­blij­ven, zou Jup­pé ruim win­nen met 62 te­gen 38 pro­cent, om­dat de stem­men van de af­ge­val­len kan­di­da­ten me­ren­deels naar Jup­pé gaan. Een har­de kern be­schouwt de ex-pre­si­dent als een Mes­si­as. Maar 80 pro­cent van de Fran­sen wil niet dat hij te­rug­keert. (de Volks­krant)

Het eer­ste te­le­vi­sie­de­bat tus­sen de ze­ven kan­di­da­ten voor de voor­ver­kie­zin­gen van de Re­pu­bli­kei­nen in Frank­rijk. (South Chi­na Mor­ning Post)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.