Ra­ket­ten af­ge­vuurd in An­ta­lya

Times of Suriname - - BUITENLAND -

TURKIJE - Een vis­be­drijf bij de toe­ris­ti­sche bad­plaats An­ta­lya is gis­te­ren on­der vuur ge­no­men met ra­ket­ten. Er vie­len geen do­den of ge­won­den. Vol­gens pers­burau Do­gan wer­den de ra­ket­ten af­ge­vuurd uit berg­ach­tig ge­bied langs de weg tus­sen An­ta­lya en de kust­plaats Ke­mer. Een van de ra­ket­ten zou een loods ge­raakt heb­ben. De an­de­re kwam in een veld te­recht. Het is niet dui­de­lijk wie er ach­ter de aan­val zit, maar in het ver­le­den zijn ver­ge­lijk­ba­re aan­sla­gen ge­pleegd door Koer­di­sche en ex­treem­link­se mi­li­tan­ten. In de mees­te ge­val­len ging het om mi­li­tai­re doel­wit­ten. In het ge­bied, dat po­pu­lair is bij toe­ris­ten, raak­ten af­ge­lo­pen au­gus­tus drie mi­li­tai­ren ge­wond bij een aan­val. Het toe­ris­me heeft flink te lij­den on­der de aan­sla­gen. In au­gus­tus daal­de het aan­tal bui­ten­land­se be­zoe­kers met 38 pro­cent.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.