Gro­te wit­te haai breekt door dui­kers­kooi met dui­ker er­in

Times of Suriname - - PANORAMA -

Ang­sti­ge mo­men­ten voor een dui­ker in Mexi­co. Ter­wijl hij on­der wa­ter was, brak een gro­te wit­te haai door de kooi die hem moest be­scher­men. Het ge­beur­de tij­dens een duik­ex­cur­sie voor de kust van Mexi­co. Het in­ci­dent werd ge­filmd van­af de boot. Te zien is hoe de haai met aas aan een touw naar de kooi wordt ge­lokt. De enor­me vis boort zich dwars door de spij­len van de kooi. Aan boord vra­gen de toe­schou­wers zich ge­schrok­ken af of er ie­mand in de kooi zit. Vol­gens de fil­mer was het geen aan­val van de haai op de dui­ker. “Een haai wordt tij­de­lijk blind als hij wat eet en kan niet ach­ter­uit zwem­men. Waar­schijn­lijk zwom de haai per on­ge­luk te­gen de kooi en raak­te hij daar­door in pa­niek.” De be­man­ning van de boot heeft vol­gens de fil­mer goed ge­re­a­geerd door de bo­ven­kant van de kooi te ope­nen, waar­door de haai bin­nen een paar se­con­den weer vrij kon ko­men. Kort daar­na kwam de dui­ker naar bo­ven. Hij was ge­schrok­ken, maar on­ge­deerd.

(RTL NIEUWS/rtl nieuws.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.