Wee­tjes - Wee­tjes - Wee­tjes

Times of Suriname - - PANORAMA -

Al­ge­meen 1990

2005

- Sa­oe­di-Ara­bië meldt dat er nieu­we olie­vel­den zijn ont­dekt. De re­ser­ves van het land ver­ho­gen zo met twin­tig pro­cent.

- Er komt een nieu­we spel­ling van het Ne­der­lands uit mid­dels een re­vi­sie van het Groe­ne Boek­je.

- Sov­jet lei­der Mik­hail Gor­batsjov krijgt de No­bel­prijs voor de Vre­de toe­ge­kend voor zijn po­gin­gen de span­nin­gen rond­om de Kou­de Oor­log te ver­min­de­ren en zijn land open te stel­len.

- In Tou­lou­se le­vert Air­bus met acht­tien maan­den ver­tra­ging een eer­ste A380­su­per­jum­bo­jet aan Singapo­re Air­li­nes. Jo­hn Wil­li­am Getz (Da­ven­port, 15 ok­to­ber 1946) is een Ame­ri­kaans ac­teur. Hij maak­te in 1975 zijn de­buut op het gro­te scherm in The Hap­py Hoo­ker, naar de ge­lijk­na­mi­ge bi­o­gra­fie van Xa­viera Hol­lan­der. Sinds­dien speel­de hij in meer dan 25 films. Be­hal­ve in films, is Getz ook te zien in een aan­tal te­le­vi­sie­se­ries. In meer dan veer­tig ti­tels ver­schijnt hij in een een­ma­li­ge gast­rol. In se­ries als MacGru­der and Loud (1985, veer­tien keer) en Mag­gie (1998-1999, der­tien keer) speel­de Getz zijn vaakst te­rug­ke­ren­de per­so­na­ges.

(fo­to: scan­dal.wikia.com)

Bai­lee Ma­di­son (Fort Lau­der­da­le, 15 ok­to­ber 1999) is een Ame­ri­kaans ac­tri­ce, die op zeer jeug­di­ge leef­tijd haar de­buut maak­te. Ma­di­son be­gon haar car­ri­è­re als ac­tri­ce in 2007 met een gast­rol in de jeugd­se­rie Co­ry in the Hou­se. Ze is waar­schijn­lijk het be­kendst van haar bij­rol in de suc­ces­vol­le jeugd­film Brid­ge to Tera­bithia (2007) en als Ma­ry Ali­ce Jo­hans­sen in de film Mer­ry Christ­mas, Dra­ke & Josh.

(fo­to: hero­do­ga­wards.org)

Jo­hn Getz

Bai­lee Ma­di­son

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.