Ba­by ver­lost van vol­was­sen tong

Times of Suriname - - PANORAMA -

Het Ame­ri­kaan­se meis­je Pais­ley dat kamp­te met een gi­gan­ti­sche vol­was­sen tong, kan dank­zij een suc­ces­vol­le ope­ra­tie weer nor­maal eten en ade­men. De zes­tien maan­den ou­de ba­by had last van het Beckwit­hWie­de­man­n­syn­droom, een zeld­za­me aan­doe­ning waar­bij de tong twee keer zo groot wordt als de mond. Pais­ley zat in de eer­ste we­ken van haar ge­boor­te aan de be­a­de­ming, om­dat haar tong zo groot was dat de­ze haar deed stik­ken. Het kind uit South Da­ko­ta werd daar­naast ge­voed met een slan­ge­tje, om­dat ze niet nor­maal kon kau­wen en slik­ken. De tong van Pais­ley hing vol­gens moe­der Ma­di­son Kienow (21) con­stant naar bui­ten. “Als we met haar over straat lie­pen wer­den we door vreem­den aan­ge­staard”, ver­telt Kienow. “Ook kre­gen we veel vra­gen waar­om ze er zo an­ders uit­zag en zo’n gro­te tong had.” De eer­ste ope­ra­tie volg­de toen Pais­ley zes maan­den oud was. Art­sen sne­den hier­bij de­len van haar tong weg. De stuk­ken groei­den na een tijd ech­ter weer aan om­dat er te wei­nig was weg­ge­haald. Een half jaar la­ter volg­de een twee­de ope­ra­tie. De­ze ver­liep wel suc­ces­vol. In to­taal werd er maar liefst 15 cen­ti­me­ter van de tong weg­ge­sne­den. Pais­ley kan nu weer nor­maal eten en ade­men en de tong past voor het eerst van haar le­ven weer in haar mond. Vol­gens Ma­di­son is Pais­ley een heel an­de­re ba­by ge­wor­den. “Ze lacht veel en be­gint ein­de­lijk ge­lui­den te ma­ken. Vroe­ger kon ze niet eens klan­ken pro­du­ce­ren.” Pais­ley hoeft voor­lo­pig geen ver­de­re ope­ra­ties te on­der­gaan. Wel wordt ze de ko­men­de tijd streng in de ga­ten ge­hou­den. Het Beckwit­hWie­de­man­n­syn­droom, dat voor­komt bij 1 op de 15.000 kin­de­ren, brengt na­me­lijk ook an­de­re com­pli­ca­ties met zich mee. Pais­ley zal tot haar acht­ste jaar on­der con­tro­le blij­ven.

(AD/Fo­to:Ad.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.