Man schrijft zelf lied voor zijn vrouw

Times of Suriname - - PANORAMA -

He­ren, zoe­ken jul­lie nog een ma­nier om je part­ner te ver­ras­sen? Neem dan een voor­beeld aan de 78-ja­ri­ge Ar­nold Wal­ker, want ro­man­ti­scher dan dat wordt het niet. In 1959 trad Ar­nold Wal­ker in het hu­we­lijk met zijn vrouw Ca­rol. De twee ont­moet­ten el­kaar in een win­kel­tje in Fort Wal­ton Beach, Flo­ri­da. In­tus­sen zijn de twee 57 jaar ge­trouwd, en ont­pop­te Ar­nold zich tot een ui­terst ro­man­ti­sche part­ner. Voor hun 50ste hu­we­lijks­ver­jaar­dag ze­ven jaar ge­le­den - schreef Ar­nold zelf een num­mer voor Ca­rol, waar­in hij het ver­haal van hun ont­moe­ting uit de doe­ken doet. “Ik schreef het ook in een half­uur­tje, toen Ca­rol om bood­schap­pen deed”, ver­telt hij. “Toen ze te­rug­kwam, gaf ik haar een se­re­na­de.” Dit jaar be­sloot hij dan om het num­mer ook op te ne­men, zo­dat zijn vrouw een blij­ven­de her­in­ne­ring heeft aan het lied. En het ro­man­ti­sche ge­baar ging al snel de we­reld rond. Dit jaar vier­den ze hun hu­we­lijks­ver­jaar­dag iets min­der uit­bun­dig, met een zelf­ge­maak­te maal­tijd en een cock­tail, ge­volgd door een avond­je te­le­vi­sie­kij­ken. De sleu­tel tot een goe­de re­la­tie is im­mers een­voud, meent Ar­nold. “We heb­ben on­ze ups en downs ge­had, maar dat is bij ie­der kop­pel”, ver­klaart hij. “We heb­ben een pact ge­slo­ten om nooit kwaad naar bed te gaan. Het blijkt te wer­ken.”

(HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.