Gu­y­a­ne­se drugs­ba­ron uit­ge­le­verd

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - De in Gu­y­a­na ver­oor­deel­de drugs­ba­ron Bar­ry Da­ta­ram is uit­ge­le­verd aan Gu­y­a­na. Dit ge­beur­de za­ter­dag­och­tend, na­dat hij vrij­dag tij­dens een po­li­tie­ac­tie werd aan­ge­hou­den door het Ar­res­ta­tie Team. Da­ta­ram en zijn vrouw An­ja­nie Bood­na­ri­ne hiel­den zich schuil in een huis in La­tour. Bij hun aan­hou­ding wer­den ver­vals­te pas­poor­ten op naam van Da­vid en Chris­ti­ne Pers­aud bij het twee­tal aan­ge­trof­fen.

Uit po­li­tie­krin­gen ver­neemt de krant dat Da­ta­ram, die in Gu­y­a­na de sta­tus van een ge­vrees­de no­toi­re gang­ster heeft, tij­dens de po­li­tie­ac­tie in La­tour dus­da­nig van streek raak­te, dat hij huil­de en zich­zelf nat plas­te.

Da­ta­ram is vo­ri­ge maand in Gu­y­a­na bij ver­stek ver­oor­deeld tot vijf jaar cel­straf voor drugs­han­del. In zijn huis werd 130 ki­lo­gram co­ca­ï­ne aan­ge­trof­fen. Op­mer­ke­lijk is dat hij toe­stem­ming kreeg om in vrij­heid ge­steld te wor­den, in af­wach­ting van zijn straf na een for­se borg­som te heb­ben be­taald. De Ver­e­nig­de Sta­ten van Ame­ri­ka drin­gen al ja­ren aan bij Gu­y­a­na om uit­le­ve­ring van Da­ta­ram. Uit on­der­zoek is ge­ble­ken dat hij de spil is ach­ter een drugs­lijn tus­sen Gu­y­a­na en de VS. Het is de VS niet ge­lukt om Da­ta­ram uit­ge­le­verd te krij­gen.

In Gu­y­a­na ver­oor­zaak­te zijn ‘ver­dwij­ning’ een po­li­tie­ke rel, waar­bij pre­si­dent Da­vid Gran­ger per­soon­lijk ver­ant­woor­de­lijk werd ge­hou­den door de op­po­si­tie. Het kon bij op­po­si­tie­le­den niet in dat Da­ta­ram, die er geen ge­heim van maak­te een drugs­han­de­laar te zijn, de mo­ge­lijk­heid kreeg om vrij te ko­men na een borg­som be­taald te heb­ben, ter­wijl er hard be­wijs­ma­te­ri­aal te­gen hem is ge­pro­du­ceerd.

BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.