Ver­volg van pa­gi­na 1: Con­su­men­ten­kring he­kelt mis­vat­ting…

Times of Suriname - - BINNENLAND -

Vol­gens de or­ga­ni­sa­tie is het ma­ni­pu­la­tie en com­mer­ci­eel mis­bruik ma­ken van de si­tu­a­tie. “Wij he­ke­len de­ze hou­ding en roe­pen de win­ke­liers en han­de­la­ren op on­mid­del­lijk de prij­zen na­ve­nant te drop­pen met de koers­da­ling. De waar­de van de SRD neemt toe, dus men is in staat met min­der SRD veel pro­duc­ten aan te schaf­fen”, meldt de Con­su­men­ten­kring. De or­ga­ni­sa­tie roept het Mi­nis­te­rie van Han­del en In­du­strie ook op om voor­beel­den van prijs­cal­cu­la­ties te pu­bli­ce­ren over de prijs­ver­la­ging van pro­duc­ten, zo­dat de han­del kan zien dat ze even­veel aan waar­de kun­nen aan­scha­ven als ze de prij­zen na­ve­nant de koers­da­ling van de dol­lar aan­pas­sen. “Con­su­men­ten wees alert en pro­beer el­ke vorm van ma­ni­pu­la­tie te door­gron­den. Wij moe­ten een sa­men­le­ving cre­ë­ren van eer­lij­ke en trans­pa­ran­te han­del”, meldt de Con­su­men­ten­kring.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.