Ka­mer ge­tergd om be­vei­li­ging ko­ning

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

DEN HAAG - In de Twee­de Ka­mer is ge­schrok­ken ge­re­a­geerd op nieu­we ont­hul­lin­gen over de Dienst Be­wa­ken en Be­vei­li­gen (DBB) in De Te­le­graaf. Ont­luis­te­ren­de be­rich­ten over mis­bruik van func­ties, te ho­ge werk­druk en cor­rup­tie­be­schul­di­ging ge­ven de in­druk dat mi­nis­ter Van der Steur (Vei­lig­heid en Jus­ti­tie) eer­de­re alarm­sig­na­len niet se­ri­eus heeft ge­no­men.

Een ver­trou­we­lij­ke rap­por­ta­ge van de DBB die in han­den is van De Te­le­graaf geeft een ont­luis­te­rend beeld van mis­stan­den bin­nen de po­li­tie­or­ga­ni­sa­tie. Het gaat om de dienst die zorg draagt voor de be­vei­li­ging van het Ko­nink­lijk Huis en be­dreig­de po­li­ti­ci als Geert Wil­ders. Naar aan­lei­ding van eer­de­re ont­hul­lin­gen over ge­rom­mel bin­nen de DBB is al eens een ad­vies­bu­reau ge­vraagd on­der­zoek te doen. Maar de baas van die club blijkt een goe­de ken­nis te zijn van het hoofd van de DBB. SP-ka­mer­lid Kooi­man vroeg gis­te­ren ge­lijk om een echt on­af­han­ke­lijk on­der­zoek, om­dat het er nu op lijkt dat de sla­ger zijn ei­gen vlees keurt.

De PVV vraagt zich af hoe het zo ver heeft kun­nen ko­men en wil dat Van der Steur per di­rect in­grijpt. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.