Ajax pro­bleem­loos langs ADO

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ajax heeft geen fout ge­maakt op be­zoek bij ADO Den Haag. De ploeg van trai­ner Pe­ter Bosz had niet bij­zon­der veel moei­te met de Ha­ge­naars. Da­vy Klaas­sen open­de na twin­tig mi­nu­ten op fraaie wij­ze de sco­re. Ber­trand Tra­oré be­paal­de de eind­stand vlak na rust op 0-2.

Het duur­de niet lang voor­dat Ajax de con­tro­le over de wed­strijd had. Na twin­tig mi­nu­ten spe­len kwa­men de Am­ster­dam­mers op voor­sprong. Het was aan­voer­der Klaas­sen die de bal via een in­gooi bij Las­se Schö­ne bracht, zelf het straf­schop­ge­bied in ging en de bal met een fraai wip­per­tje van de Deen te­rug­kreeg. Klaas­sen con­tro­leer­de de bal en rond­de be­heerst af.

Aan de an­de­re kant ver­richt­te Da­vin­son Sán­chez uit­ste­kend ver­de­di­gend werk. She­ral­do Bec­ker snel­de op het doel van An­dré On­a­na af, maar met een im­po­san­te sli­ding voor­kwam de Co­lom­bi­aan­se ver­de­di­ger de ge­lijk­ma­ker. Het was een van de spaar­za­me mo­ge­lijk­he­den voor ADO. Voor de Ha­ge­naars wordt de ont­moe­ting met Ajax vaak ge­zien als dé wed­strijd van het jaar, maar die in­druk wek­te het spel van de ploeg van Zeljko Pe­tro­vic niet.

Tra­oré speel­de zon­dag niet zijn bes­te wed­strijd van het sei­zoen, maar was vlak na rust wel be­lang­rijk voor zijn ploeg. Na goed voor­be­rei­dend werk van Amin You­nes, was het voor de Chel­sea­huur­ling een koud kunst­je om de 0-2 ach­ter Er­ne­s­tas Set­kus te krij­gen. Met links schoot hij de bal in de ver­re hoek ach­ter de kans­lo­ze kee­per na een fraaie steek­pass van You­nes. Hoe­wel er nog bij­na veer­tig mi­nu­ten te gaan wa­ren, was de wed­strijd na de tref­fer van Tra­oré wel ge­speeld.

Met de Eu­ro­pa Le­a­gue­wed­strijd te­gen Cel­ta de Vi­go en de na­de­ren­de top­per te­gen Feyenoord in het ach­ter­hoofd, leek Ajax wat gas te­rug te ne­men. ADO kon voor wei­nig ge­vaar zor­gen, ter­wijl You­nes een kwar­tier voor tijd een gro­te kans op de 0-3 on­be­nut liet. Zijn lob­je be­land­de op het dak van het doel. Ook in­val­ler An­war El Gha­zi kreeg nog een goe­de mo­ge­lijk­heid. De thuis­sup­por­ters schreeuw­den nog om het ‘Haags Kwar­tier­tje’, maar de ploeg van Pe­tro­vic wist er geen slot­of­fen­sief meer uit te per­sen.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.