Man­ches­ter Ci­ty wint weer niet

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Dank­zij een hel­den­rol van Maar­ten Ste­ke­len­burg heeft Ever­ton een punt over­ge­hou­den aan het be­zoek aan Man­ches­ter Ci­ty: 1-1. De eer­ste ont­moe­ting tus­sen de trai­ners Pep Gu­ar­di­o­la en Ronald Koe­man, die sa­men­speel­den bij Bar­cel­o­na, ein­dig­de on­be­slist door de uit­blin­ken­de doel­man van het Ne­der­lands elf­tal. Ste­ke­len­burg was 72 mi­nu­ten lang niet te pas­se­ren in Man­ches­ter. Ci­ty had een groot over­wicht, maar het team van Gu­ar­di­o­la slaag­de er lang niet in dit in de sco­re uit te druk­ken. En dat, ter­wijl de thuis­club en­ke­le enor­me kan­sen kreeg. Voor­al met dank aan Phil Ja­giel­ka, die kort voor rust een straf­schop ver­oor­zaak­te na een lom­pe over­tre­ding op Da­vid Sil­va. Ke­vin De Bruy­ne ging ach­ter de bal staan, maar zag zijn in­zet ge­red wor­den door Ste­ke­len­burg.

Na rust bleef Ci­ty zoe­ken naar een tref­fer en kwam Ever­ton er steeds min­der uit. Al was Gerard Deu­lo­feu vijf mi­nu­ten na rust met een schot van af­stand dicht bij 0-1. Na ruim een uur kwa­men de be­zoe­kers er ein­de­lijk eens uit en dat werd met­een be­loond met een tref­fer. Na een uit­ste­ken­de in­di­vi­du­e­le ac­tie rond­de Ro­me­lu Lu­kaku koel af. Maar dank­zij Ja­giel­ka kreeg Ci­ty in de ze­ven­tig­ste mi­nuut een uit­ge­le­zen kans op de ge­lijk­ma­ker. Hij vloer­de Ser­gio Ag­üe­ro in het zes­tien­me­ter­ge­bied, waar­na de thuis­club weer een penal­ty kreeg. Ag­üe­ro nam de ver­ant­woor­de­lijk­heid op zich, maar ook hij leg­de het af te­gen Ste­ke­len­burg. Twee mi­nu­ten la­ter was het ech­ter als­nog raak. De Oran­je-doel­man was kans­loos bij een kop­bal van No­li­to, die nog geen mi­nuut daar­voor bin­nen de lij­nen was ge­ko­men voor Le­roy Sa­né. Ook na de ge­lijk­ma­ker bleef Ci­ty kan­sen krij­gen, maar tel­kens stuit­te de kop­lo­per van de Pre­mier Le­a­gue op Ste­ke­len­burg.

Het bleef dus 1-1 in het Eti­had Sta­di­um, waar­door Ci­ty voor de twee­de wed­strijd op rij zon­der over­win­ning bleef. Met ne­gen­tien pun­ten uit acht du­els is het nu sa­men met Ar­sen­al, dat thuis met 3-2 won van Swan­sea Ci­ty, kop­lo­per. Ever­ton be­zet met vier pun­ten min­der de zes­de plaats.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.