Su­ri­na­me laat goe­de in­druk ach­ter op Dar­cy Beckles Open

Times of Suriname - - SPORT -

BODYBUILDING - De Su­ri­naam­se bo­dy­buil­ders en Bi­ki­ni Fit­ness-at­le­ten heb­ben goe­de pres­ta­ties neer­ge­zet tij­dens de Dar­cy Beckles In­vita­ti­o­nal Clas­sic. Er de­den 71 at­le­ten uit 9 lan­den mee aan dit eve­ne­ment. De deel­ne­men­de lan­den wa­ren: An­quil­la, An­tigua, Bar­ba­dos, Gu­a­de­lou­pe, Gu­y­a­na, Grena­da, St Maar­ten, Tri­nidad en Su­ri­na­me. Het was de eer­ste keer in de ge­schie­de­nis dat ons land met zo een gro­te bodybuilding de­le­ga­tie mee­deed aan re­gi­o­na­le wed­strij­den. On­ze at­le­ten vie­len in al­le ca­te­go­rie­ën waar­in is deel­ge­no­men, in de top­prij­zen. Antho­ny Ne­krui en Ser­gio Hol­wijn de­den mee in de Open Klas­se. Hol­wijn kwam niet in de fi­na­le. Antho­ny Ne­krui werd der­de en won brons, zil­ver ging naar Ges­hau­ne Clar­ke uit An­quil­la, Shaquil­le La­vi­ne uit Bar­ba­dos won goud. Mi­li­tia Ga­li­mo deed mee in de Bi­ki­ni Fit­ness- klas­se tot 1.63m en won zil­ver, ter­wijl het brons ging naar Ro­si Fer­nan­des uit St Maar­ten en Sha­ki­ra Dough­lin uit Bar­ba­dos goud nam. Ook Ste­fa­ni Tjon A San won zil­ver en wel in de klas­se bo­ven 1.63m, het brons in de­ze klas­se ging naar Kim­ber­ley Ephraim uit An­tigua en La­na Ri­chards uit Bar­ba­dos won goud. De hoog­ste klas­se: de Dar­cy Beckles In­vita­ti­o­nal Clas­sic was su­per spannend er tien at­le­ten za­ten in de­ze klas­se, on­der wie Soe­pe Koe­se en Antho­ny Ne­krui die door zijn der­de plaats in de Open Klas­se door­stroom­de naar de In­vita­ti­o­nal. On­ze at­le­ten moesten het op­ne­men te­gen top at­le­ten uit zes lan­den in de re­gio. De bron­zen plak ging naar Ken­ny Ja­cobs uit An­tigua, zil­ver naar Koe­se Soe­pe en goud was voor Ste­ven­son Bel­le uit Bar­ba­dos. De pres­ta­tie van de Su­ri­naam­se at­le­ten is met drie zil­ve­ren me­dail­les, een brons en één zes­de plaats zeer goed te noe­men. Zo­wel het pu­bliek als de or­ga­ni­sa­to­ren en IFBB pro-bo­dy­buil­der Fred ‘bi­gi’ Smalls was zeer ver­ont­waar­digd toen werd be­kend­ge­maakt dat Soe­pe Koe­se twee­de was ge­wor­den. Ve­len tip­ten de Su­ri­naam­se kam­pi­oen als win­naar. Voor on­ze at­le­ten is het toer­nooi een zeer leer­rij­ke er­va­ring. Su­ri­na­me heeft zijn vi­si­te­kaart­je ach­ter­ge­la­ten en is be­na­derd door de over­koe­pe­len­de bo­dy­buil­ding­or­ga­ni­sa­tie voor sa­men­wer­kin­gen op het ge­bied van wed­strij­den en in­ter­na­ti­o­na­le ju­d­ges-op­lei­din­gen. De op­lei­din­gen wor­den op 17 en 18 de­cem­ber door de IFBB op Aru­ba ver­zorgd. Ook lan­den als An­tigua heb­ben de Su­ri­naam­se Bodybuilding en Weightlif­ting Bond be­na­derd voor deel­na­me aan wed­strij­den daar. De de­le­ga­tie keert van­avond te­rug naar Su­ri­na­me.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.