Bel­gi­sche re­ge­ring be­reikt ak­koord maar ver­deeld­heid blijft

Times of Suriname - - BUITENLAND -

BELGIE - Met een Sta­te of the Union in het week­end pro­beer­de de Bel­gi­sche pre­mier Char­les Mi­chel (MR) het beeld van een re­ge­ring in cri­sis te ke­ren. Hij pre­sen­teer­de er het be­gro­tings­ak­koord, dat de die­pe im­pas­se in de Bel­gi­sche po­li­tiek be­ëin­digt. Maar hij kon niet ver­hul­len dat de vier co­a­li­tie­par­tij­en de meest hei­ke­le dos­siers voor zich uit heb­ben ge­scho­ven, en dat zijn re­ge­ring ver­deeld blijft.

Oor­spron­ke­lijk had Mi­chel zijn be­leids­ver­kla­ring al af­ge­lo­pen dins­dag moe­ten uit­spre­ken, maar de be­lang­rij­ke po­li­tie­ke toe­spraak werd uit­ge­steld om­dat de re­ge­rings­par­tij­en het niet eens kon­den wor­den over en­ke­le gro­te her­vor­min­gen. Met na­me de chris­ten­de­mo­cra­ti­sche par­tij CD&V en de Vlaam­s­na­ti­o­na­lis­ti­sche N-VA, die elec­to­raal uit de­zelf­de vij­ver vissen, la­gen op ram­koers. Pas in het week­end, op tijd voor de dead­line van de Eu­ro­pe­se Unie, maar vier da­gen la­ter dan ge­pland, be­slo­ten de re­ge­rings­par­tij­en dan toch de strijd­bijl te be­gra­ven. “Wat ons bindt is ster­ker dan wat ons scheidt”, zei Mi­chel op de pers­con­fe­ren­tie na het slui­ten van het be­gro­tings­ak­koord. En ook: “Ik blijf in mijn team ge­lo­ven.” Vol­gens Bel­gi­sche ana­lis­ten is het be­gro­tings­ak­koord zelf best te prui­men. De be­no­dig­de 3 mil­jard eu­ro om bin­nen de Eu­ro­pe­se be­gro­tings­nor­men te vin­den, werd vlot ge­haald. Lof is er ook over de maat­re­ge­len om de Bel­gi­sche ar­beids­markt te ver­soe­pe­len en on­der­meer nacht­werk goed­ko­per te ma­ken, zo­dat Bel­gi­sche web­shops mak­ke­lij­ker kun­nen con­cur­re­ren. Maar de aan­dacht gaat voor­al uit naar wat ni­ét in het ak­koord staat: de gro­te pro­bleem­dos­siers, waar­over de re­ge­rings­par­tij­en zo ver­deeld wa­ren dat ze er een cri­sis voor uit­lok­ten, zijn niet op­ge­lost, maar tot na­der or­der uit­ge­steld. “Ze heb­ben be­slist over de hei­ke­le the­ma’s niets te be­slis­sen”, al­dus po­li­ti­co­loog Da­ve Si­nar­det in de krant De Tijd.

Con­creet wil­de N-VA al lan­ger de ven­noot­schaps­be­las­ting ver­la­gen, wat de con­cur­ren­tie­po­si­tie van Bel­gië dras­tisch zou ver­be­te­ren. CD&V, die als cen­trum­par­tij ook link­se­re kie­zers moet be­ha­gen, eis­te in ruil een meer­waar­de­be­las­ting op aan­de­len, wat tot een bot­sing met N-VA en het Vlaams-li­be­ra­le Open VLD leid­de. In het be­gro­tings­ak­koord is nu af­ge­spro­ken dat bei­de be­las­tin­gen ‘ver­der on­der­zocht’ zul­len wor­den. Veel Bel­gi­sche ana­lis­ten den­ken dat de re­ge­ring op­nieuw aan het ru­zi­ën slaat, zo­dra de twee knel­punt­dos­siers weer op de ta­fel ko­men. Veel­zeg­gend was dat CD&V en N-VA in de eer­ste in­ter­views na het be­gro­tings­ak­koord een an­de­re in­ter­pre­ta­tie van de af­spraak ga­ven. “Het on­der­lin­ge wan­trou­wen is zo zicht­baar dat ik me af­vraag of er wel iets van in huis zal ko­men”, al­dus po­li­ti­co­loog Da­ve Si­nar­det. “Ik vraag me af hoe ze het sa­men nog twee jaar kun­nen vol­hou­den.” Stond de re­ge­ringMi­chel al be­kend als het “kib­bel­ka­bi­net”, dan is het beeld van een ver­deel­de re­ge­ring en een mach­te­lo­ze pre­mier nu nog ster­ker. De te­leur­stel­ling in Bel­gië is groot, ze­ker in Vlaan­de­ren: kwam er in 2014 ein­de­lijk een li­be­ra­le co­a­li­tie aan de macht, die be­loof­de om lang uit­ge­stel­de eco­no­mi­sche her­vor­min­gen door te voe­ren, dan blijkt daar door in­tern po­li­tiek ge­kra­keel wei­nig van te­recht te ko­men. De re­ge­rings­par­tij­en staan in de pei­lin­gen al­le vier op ver­lies.

(Volks­krant.nl)

Bel­gi­sche pre­mier Char­les Mi­chel pre­sen­teert het be­gro­tings­ak­koord. (Foto: EPA)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.