Gro­te span­nin­gen bij of­fen­sief te­gen Mo­sul tus­sen Turkije en NAVO

Times of Suriname - - BUITENLAND -

IRAK - Bij het IS-bol­werk Mo­sul in Irak loopt de span­ning op tus­sen twee van de hoofd­rol­spe­lers, de NAVO­bond­ge­no­ten VS en Turkije. De Turk­se pre­si­dent Tayy­ip Er­do­gan is vast­be­slo­ten zijn le­ger in te zet­ten. De Ame­ri­ka­nen zien dat met le­de ogen aan, om­dat Irak - dat het of­fen­sief moet lei­den - geen Turk­se ge­vechts­troe­pen op zijn grond­ge­bied wil.

Na een week waar­in de Iraak­se re­ge­ring Turk­se troe­pen be­stem­pel­de als een be­zet­tings­macht, zei Er­do­gan dit week­ein­de dat hij van geen wij­ken wil we­ten. Hij trot­seer­de daar­mee ook de groot­ste NAVO-part­ner, de VS. Ko­lo­nel Jo­hn Dor­ri­an, woord­voer­der van de door VS ge­lei­de in­ter­na­ti­o­na­le co­a­li­tie te­gen de ter­reur­groep IS, zei dat de Tur­ken niet ‘op ei­gen hout­je’ moe­ten op­tre­den. Op het NAVO-hoofd­kwar­tier in Brus­sel wordt be­zorgd vast­ge­steld dat “de Tur­ken een ei­gen agen­da heb­ben.” Het zou hen er voor­al om gaan de po­si­tie van soen­ni­ti­sche mos­lims in Mo­sul, met 1,5 mil­joen in­wo­ners de twee­de stad van Irak, vei­lig te stel­len. Daar­om wil­len ze de strijd niet over­la­ten aan sjii­ti­sche Iraak­se re­ge­rings­troe­pen en aan­ver­wan­te mi­li­ties. “Het gaat Turkije er niet zo zeer om IS te ver­drij­ven, als wel om de stad on­der ‘soen­ni­ti­sche con­tro­le’ te bren­gen,’ al­dus Bu­rak Bek­dil, mi­li­tair ana­list en columnist van het dag­blad Hür­riy­et, een van de schaar­se on­af­han­ke­lij­ke me­dia in Turkije. De Tur­ken trai­nen mo­men­teel soen­ni­ti­sche en Koer­di­sche strij­ders, de roem­ruch­te peshmer­ga, die even­eens door de VS ge­steund wor­den. Maar bij de strijd om Mo­sul zul­len ook Turk­se le­ger­een­he­den in­ge­zet wor­den, als het aan An­ka­ra ligt. Het ei­gen­zin­ni­ge op­tre­den van Turkije in Irak is slechts een van de fric­ties die het land na de mis­luk­te mi­li­tai­re coup van de­ze zo­mer heeft ver­oor­zaakt in het NAVO-bond­ge­noot­schap. Af­ge­lo­pen week werd be­kend dat Turkije hon­der­den mi­li­tai­ren en bur­gers ont­he­ven heeft van hun func­ties bin­nen de NAVO. Uit ‘emo­ti­o­ne­le be­rich­ten’ die col­le­ga’s kre­gen, bleek dat een deel van hen bij te­rug­keer in Turkije ar­res­ta­tie te wach­ten stond. Zij zou­den ban­den heb­ben met de Gülen­be­we­ging, die door de re­ge­ring in An­ka­ra ver­ant­woor­de­lijk wordt ge­hou­den voor de coup­po­ging. Door de ge­dwon­gen te­rug­keer van per­so­neel zijn op tal van NAVOlo­ka­ties, waar­on­der het com­man­do­cen­trum in Bruns­sum, ‘enor­me ga­ten ge­val­len,’ wordt op het hoofd­kwar­tier in Brus­sel ge­zegd. Ge­hoopt wordt dat Turkije, met de op een na groot­ste krijgs­macht van het bond­ge­noot­schap, de open­ge­val­len plek­ken snel ‘op­vult’.

Wat de NAVO-bond­ge­no­ten van Turkije ook zor­gen baart, is de re­cen­te toe­na­de­ring tus­sen An­ka­ra en Mos­kou. De Rus­si­sche pre­si­dent Poe­tin, die de NAVO be­schouwt als vij­and num­mer één, toog vo­ri­ge week naar Istanbul. Hij en Er­do­gan be­ze­gel­den met veel ce­re­mo­ni­eel ver­toon het plan voor de aan­leg van een gas­pijp­lei­ding on­der de Zwar­te Zee. ‘Turkije speelt een spel in een ka­mer vol glas en twee oli­fan­ten: de VS en Rus­land,’ zei de Turk­se ana­list Me­tin Gur­can te­gen de BBC. “Als NAVO-lid­staat moet Turkije sa­men­wer­ken met de VS. Maar op po­li­tiek en di­plo­ma­tiek ni­veau richt het zich op Rus­land.” Vol­gens de Ame­ri­kaan­se nu­cle­air ex­pert Jeffrey Le­wis ma­ken de VS zich “ook zor­gen over de vei­lig­heid van hun kern­wa­pens in het Turkije van na de coup.” Be­rich­ten die her en der in Eu­ro­pe­se me­dia op­do­ken over het ver­plaat­sen van wa­pens naar an­de­re NAVO-lan­den, zijn niet te ver­fi­ë­ren. Ook Ne­der­land, dat al Ame­ri­kaan­se B61­vlieg­tuig­bom­men her­bergt, is ge­noemd.

(Volks­krant.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.