Clin­ton loopt ver­der uit op Trump in gro­te pei­ling

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Hil­la­ry Clin­ton heeft mo­men­teel 47 pro­cent van de Ame­ri­ka­nen ach­ter zich, ter­wijl haar Re­pu­bli­kein­se ri­vaal voor het pre­si­dent­schap van de Ver­e­nig­de Sta­ten Do­nald Trump 43 pro­cent van de stem­men krijgt.

Dat blijkt uit een gro­te pei­ling van het dag­blad The Was­hing­ton Post en de om­roep ABC, ge­hou­den na het twee­de gro­te de­bat van een week ge­le­den. De twee an­de­re kan­di­da­ten blij­ven daar­bij heel ver ach­ter. Ga­ry Jo­hn­son van de Li­ber­ta­ri­an Par­ty staat op 5 pro­cent en Jill Stein van de Green Par­ty kan bo­gen op slechts 2 pro­cent. Na de vo­ri­ge pei­ling, di­rect na het eer­ste de­bat tus­sen Clin­ton en Trump, heeft de De­mo­cra­te zich ver­ze­kerd van 2 pro­cent meer kie­zers dan de Re­pu­bli­kein­se kan­di­daat. De be­we­rin­gen van Trump over vrou­wen en ge­claim­de ge­val­len van sek­su­e­le in­ti­mi­da­tie die af­ge­lo­pen week be­kend wer­den, heb­ben mo­ge­lijk in­vloed ge­had. Van zijn ei­gen ach­ter­ban is bij­na de helft er­van over­tuigd dat Trump wel de­ge­lijk sek­su­e­le avan­ces heeft ge­maakt. 22 pro­cent denkt van niet. Op 8 no­vem­ber gaan de Ame­ri­ka­nen naar de stem­bus.

(AD.NL)

Clin­ton en Trump tij­dens het twee­de de­bat op de Uni­ver­si­teit van Was­hing­ton in de Ame­ri­kaan­se staat St. Louis.(Foto: ANP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.