Wat je moet we­ten over vi­ta­mi­ne D

Times of Suriname - - GEZONDHEID -

5. Hoe merk je dat je een vi­ta­mi­ne D-te­kort?

(MSN.NL/foto: Food­log) Je hebt vast wel eens van vi­ta­mi­ne D ge­hoord. En dat zon­licht de be­lang­rijk­ste bron is van vi­ta­mi­ne D is je vast ook be­kend. Maar weet je wat het ver­schil tus­sen D2 en D3 is? Hoe merk je dat je een vi­ta­mi­ne D-te­kort hebt? En kun je te­veel vi­ta­mi­ne D bin­nen­krij­gen?

Vi­ta­mi­ne D is be­lang­rijk voor ster­ke bot­ten en tan­den en be­vor­dert de op­na­me van de mi­ne­ra­len cal­ci­um en fos­for in het li­chaam. Vi­ta­mi­ne D speelt ook een rol bij de in­stand­hou­ding van de weer­stand en bij een goe­de wer­king van de spie­ren. De be­lang­rijk­ste bron van vi­ta­mi­ne D is het zon­licht. Vi­ta­mi­ne D wordt on­der in­vloed van zon­licht in de huid aan­ge­maakt. Voor­al vet­te vis, zo­als zalm, ha­ring en ma­kreel, is rijk aan vi­ta­mi­ne D. Ook ei­e­ren be­vat­ten re­de­lijk wat vi­ta­mi­ne D. Aan hal­va­ri­ne, mar­ga­ri­ne en bak- en braad­pro­duc­ten wordt vi­ta­mi­ne D toe­ge­voegd. Voor ie­der­een geldt een da­ge­lijk­se aan­be­vo­len hoe­veel­heid van 10 mi­cro­gram vi­ta­mi­ne D. Al­leen men­sen van bo­ven de 70 moe­ten 20 mi­cro­gram per dag bin­nen krij­gen. Voor de mees­te men­sen le­vert zon­licht sa­men met de voe­ding vol­doen­de vi­ta­mi­ne D. Er zijn twee vor­men vi­ta­mi­ne D: D2 en D3. Vi­ta­mi­ne D3 (cho­le­cal­ci­fe­rol), is de vorm die het meest ge­bruikt wordt in sup­ple­men­ten. Bei­de vor­men zijn ac­tief, maar vi­ta­mi­ne D3 heeft een ster­ke­re wer­king dan D2 (ergo­cal­ci­fe­rol). Bij een ern­stig te­kort aan vi­ta­mi­ne D krijg je last van spier­kram­pen of -zwak­te. Een te­kort bij ou­de­ren geeft een toe­ne­men­de kans op bot­ont­kal­king. Vi­ta­mi­ne D speelt ook een be­lang­rij­ke rol bij de cel­groei en cel­de­ling, zo­als in het im­muun (af­weer)sys­teem, of­te­wel de weer­stand. Een te­kort aan vi­ta­mi­ne D kan bij kin­de­ren ra­chi­tis (En­gel­se ziek­te) ver­oor­za­ken. Dit kan al­leen als ge­volg van lang­du­rig te veel sup­ple­men­ten ge­brui­ken. Bij lang­du­rig ge­bruik van ho­ge do­se­rin­gen bo­ven de aan­vaard­ba­re bo­ven­grens kun­nen kalk­af­zet­tin­gen in het li­chaam ont­staan. Als je een nor­maal eet­pa­troon hebt en het ad­vies voor op­na­me op­volgt, speelt dit niet. Ook lang­du­ri­ge bloot­stel­ling aan zon­licht geeft geen ri­si­co op een te­veel aan vi­ta­mi­ne D. Bij ge­zon­de men­sen komt te veel zel­den voor. Als je een vi­ta­mi­ne­te­kort hebt, is het las­tig om dit te­kort aan te vul­len met een an­der eet­pa­troon. Het ad­vies is een vi­ta­mi­ne D-sup­ple­ment te ne­men. In veel mul­ti­vi­ta­mi­nen zit min­der vi­ta­mi­ne D dan aan­be­vo­len wordt. Op de ver­pak­king staat hoe­veel vi­ta­mi­ne D er­in zit. Zit er te wei­nig in? Dan kun je dit aan­vul­len met een apart vi­ta­mi­ne D-sup­ple­ment tot de aan­be­vo­len da­ge­lijk­se hoe­veel­heid.

(MSN.NL/foto: fem­ke­de­grijs.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.