Tips bij het eten voor je naar bed gaat

Times of Suriname - - GEZONDHEID -

Het is geen le­gen­de. ’s avonds laat, vlak voor­dat je naar bed gaat, (veel en zwaar) eten is een ‘dik­ma­ken­de’ ge­woon­te. Het heeft al­le­maal te ma­ken met je nach­te­lij­ke stof­wis­se­ling, met het ge­brek aan be­we­ging tij­dens de nach­te­lij­ke uren (nog­al lo­gisch!) en mis­schien ook met de nei­ging om juist als je moe bent, en het bui­ten don­ker en koud is, ca­lo­rie­rijk voed­sel tot je te ne­men.

Maar la­ten we de ‘re­de­nen waar­om’ even bui­ten be­schou­wing la­ten en eens kij­ken wat je kunt doen om te voor­ko­men dat je, je buik ’s avonds vol eet met al­ler­lei ‘on­ver­stan­di­ge din­gen’. Het moet toch mo­ge­lijk zijn om ’s avonds lek­ker maar niet al te zwaar te di­ne­ren zo­dat je voor­komt dat je li­chaam aan ‘vetop­ho­ping’ gaat doen. Hier zijn en­ke­le ad­vie­zen die je kun­nen hel­pen de ver­lei­ding te weer­staan om ’s avonds ‘zwaar te di­ne­ren’. Die zul­len er­voor zor­gen dat je ’s mor­gens fris en met een licht ge­voel weer op­staat. Pro­be­ren? 1. Con­tro­leer de in­houd van je keu­ken. Staan er in je keu­ken­kast­jes en koel­kast hap­jes, snacks en voe­dings­mid­de­len in die je nor­maal lie­ver niet eet om­dat ze (te)veel ca­lo­rie­ën be­vat­ten? Weg er­mee. Want als je ’s avonds na een lan­ge dag moe, koud en met een rom­me­len­de maag thuis­komt, is de ver­lei­ding dat je ,je juist op de­ze din­gen stort, maar al te groot.

2. Sla een flin­ke voor­raad fruit, groen­ten en vol­ko­ren­pro­duc­ten of ve­zel­rij­ke voe­dings­mid­de­len in. Zorg er­voor dat je al­tijd een ge­zon­de maal­tijd in huis hebt of in ie­der ge­val in­gre­di­ën­ten die je in staat stel­len om bin­nen kor­te tijd een ge­zon­de maal­tijd op ta­fel te zet­ten. Denk voor­uit, ver­heug je tij­dens je reis van je werk te­rug naar huis al op de­ze maal­tijd en voor­kom dat je je te­goed doet aan het eer­ste het bes­te dat je te­gen­komt: een stuk taart, een stuk vet­te brie, een reep cho­co­la. 3. Eet je vrij vroeg op de avond, zorg er dan voor dat je vol­doen­de (maar ge­zond) di­neert, zo­dat je niet na een paar uur weer op zoek gaat naar een zak chips of iets an­ders om de lek­ke­re trek te stil­len. 4. Heb je la­ter op de avond echt nog be­hoef­te aan iets, kies dan in ie­der ge­val voor iets licht ver­teer­baars, zo­als een ap­pel.

5. Maak van het ont­bijt de be­lang­rijk­ste maal­tijd van de dag. Ga voor een ve­zel­rijk ont­bijt, rijk aan kool­hy­dra­ten, fruit en pro­te­ï­nen die je ener­gie zul­len ge­ven om de dag door te ko­men en die je ge­mak­ke­lij­ker zult ver­te­ren dan een zwaar avond­maal. Zorg er­voor dat je voor het ont­bijt ook echt din­gen kiest, die je lek­ker vindt. Heb je de nei­ging om ’s avonds laat nog te snoe­pen of snac­ken, weer­sta die ver­lei­ding dan door je zin­nen al­vast te ver­zet­ten naar het lek­ke­re ont­bij­tje dat je de vol­gen­de mor­gen wacht.

6. Ga lie­ver voor meer­de­re klei­ne hap­jes over­dag dan voor twee of drie su­per­maal­tij­den. Ver­deel je maal­tij­den over vier of vijf mo­men­ten (ont­bijt, snack hal­ver­we­ge de mor­gen, lunch, snack hal­ver­we­ge de mid­dag, avond­maal). Zo voor­kom je dat je ’s avonds ‘aan­valt’ op een zwaar avond­maal.

7. Stel voor de avond bij voor­keur een maal­tijd op ba­sis van ge­kook­te of rau­we groen­ten sa­men, en ga voor (niet al te zoet) fruit. Een rijk ge­vul­de groen­ten­soep, des­noods uit blik, die je al­leen maar hoeft op te war­men, kan je maag al vul­len, de trek stil­len en je nei­ging om aan te val­len op al­les wat los en vast zit, voor­ko­men. (Tren­dysty­le.com/foto:

i.huff­post.com)

Nop­pe en zijn on­der­zoeks­team voer­de een in­no­va­tie­ve hoofd­haar­ana­ly­se uit bij ruim

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.