Magere kaas niet ge­zon­der dan vet­te­re va­ri­ant

Times of Suriname - - GEZONDHEID -

Het eten van vol­vet­te kaas lijkt even ge­zond te zijn als de magere va­ri­ant. Dit con­clu­de­ren Deen­se on­der­zoe­kers na een 12-we­ken du­ren­de stu­die, ge­spon­sord door de zui­vel­in­du­strie. De 139 deel­ne­mers wa­ren tus­sen 18 en 70 jaar en had­den 2 of meer ri­si­co­fac­to­ren voor het me­ta­bool syn­droom.

De on­der­zoe­kers ver­deel­den de proef­per­so­nen in drie groe­pen. De eer­ste groep ver­ving een deel van hun da­ge­lijk­se voe­ding door 80 gram kaas met een vet­per­cen­ta­ge van 25-32%. De twee­de groep at 80 gram magere kaas met een vet­per­cen­ta­ge van 13-16%. Een con­tro­le­groep ver­ving een deel van hun voed­sel door kool­hy­dra­ten in de vorm van brood met jam. Voor en na het ex­pe­ri­ment ana­ly­seer­den de on­der­zoe­kers de bloed­waar­den. Aan het eind van de stu­die von­den de on­der­zoe­kers geen ver­schil tus­sen de groe­pen in het ri­si­co­fac­to­ren voor me­ta­bool syn­droom zo­als het ge­hal­te LDL-cho­les­te­rol, tri­gly­ce­ri­den, in­su­li­ne, nuch­te­re glu­co­se, bloed­druk en mid­de­l­om­trek. De groep die de vol­vet­te kaas at, liet een klei­ne ver­ho­ging in HDLcho­les­te­rol zien.

Vol­gens on­der­zoe­ker Fa­ri­naz Ra­zi­a­na van de Uni­ver­si­teit van Kopen­ha­gen hoeft de­ze uit­komst niet voor an­de­re vor­men van zui­vel te gel­den en moet het neu­tra­le ef­fect van kaas op het cho­les­te­rol­ge­hal­te nog ver­der on­der­zocht. Wel con­clu­deert ze op ba­sis van dit on­der­zoek dat het aan­ne­me­lijk is dat vol­vet­te kaas in een ge­zond di­eet past.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.