Plot­se la­ge bloed­druk geeft ver­hoogd ri­si­co op de­men­tie

Times of Suriname - - GEZONDHEID -

Vijf­en­vijf­tig­plus­sers die bij te snel op­staan last heb­ben van een plot­se­lin­ge la­ge bloed­druk heb­ben op la­te­re leef­tijd een ver­hoogd ri­si­co op de­men­tie. On­der­zoe­kers van het Eras­mus MC heb­ben een re­la­tie ont­dekt tus­sen de­ze la­ge bloed­druk bij op­staan en de­men­tie op lan­ge­re ter­mijn. Dit schrij­ven zij in het tijd­schrift PLoS Me­di­ci­ne. De be­ken­de kwaal die veel ou­de­re men­sen ken­nen als ‘het zwart wor­den voor de ogen bij te snel op­staan’ blijkt min­der on­schul­dig dan ge­dacht. de bloed­druk weer stij­gen. “Bij ou­de­ren werken dit soort pro­ces­sen min­der snel”, zegt neu­ro-epi­de­mi­o­loog Ar­fan Ikram. “Het zwart wor­den voor de ogen en soms flauw­val­len komt om­dat er tij­de­lijk te wei­nig bloed naar de her­se­nen gaat en er dus wei­nig zuur­stof in de her­se­nen is. Als dit vaak ge­beurt, ver­oor­zaakt dit scha­de aan de her­se­nen die op lan­ge­re ter­mijn het ri­si­co op de­men­tie ver­hoogd.” met or­tho­sta­ti­sche hy­po­ten­sie een nog slech­te­re com­pen­sa­tie van het hart heb­ben. Dit uit zich door geen of slechts een be­perk­te ver­ho­ging van de hart­slag.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.