Fou­tie­ve in­haal­ma­noeu­vre re­sul­teert in twee ver­keers­do­den

Times of Suriname - - FRONT PAGE - De fiet­ser Fai­sel Mo­lijn is om­ge­ko­men toen hij van ach­te­ren werd aan­ge­re­den door een per­so­nen­au­to die een in­haal­ma­noeu­vre maak­te aan de In­di­ra Gand­hi­weg, die fa­taal af­liep. Het­zelf­de voer­tuig werd daar­na door een truck ge­ramd die uit de te­gen­over­ge­stel­de

PARAMARIBO - De in­haal­ma­noeu­vre van een au­to­be­stuur­der zon­dag­avond aan de In­di­ra Gand­hi­weg had een fa­ta­le af­loop. Dit heeft er­voor ge­zorgd dat twee ver­keers­do­den zijn ge­re­gi­streerd. De fiet­ser Fai­sel Mo­lijn (30) en een me­dein­zit­ten­de van de au­to, Franklin Sj­en­kie (24), zijn om­ge­ko­men.

De af­de­ling Pu­blic Re­la­ti­ons van de po­li­tie zegt aan de krant dat uit het voor­lo­pi­ge on­der­zoek blijkt, dat de fiet­ser en de au­to­mo­bi­list over de In­di­ra Gand­hi­weg re­den. Ze kwa­men bei­de van­uit de Sa­ron­brug en gin­gen rich­ting La­tour. De fiet­ser reed voor de au­to. Op een ge­ge­ven mo­ment wil­de de au­to­be­stuur­der de­ze fiet­ser in­ha­len. Bij de­ze in­haal­ma­noeu­vre is de au­to­be­stuur­der niet vol­doen­de uit­ge­we­ken naar rechts, waar­door hij in bot­sing kwam met de fiet­ser die do­de­lijk is aan­ge­re­den. De au­to­mo­bi­list kwam ver­vol­gens op de rij­helft van te­gen­lig­ger, een vracht­wa­gen, met als ge­volg een bot­sing. De bij­rij­der in de wa­gen van de au­to­be­stuur­der kwam door de bot­sing met de vracht­wa­gen ter plaat­se te over­lij­den. Een arts heeft de dood vast­ge­steld van bei­de om­ge­ko­men per­so­nen. Na af­stem­ming met het Open­baar Mi­nis­te­rie zijn bei­de li­cha­men in be­slag ge­no­men voor ge­rech­te­lij­ke schou­wing. Bei­de wa­gens had­den aan­zien­lij­ke ma­te­ri­ë­le scha­de. Het rij­be­wijs van de be­stuur­der van de per­so­nen­au­to is in­ge­vor­derd. Met de twee ver­keers­do­den zijn er nu 56 ge­re­gi­streerd.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.