Zes­de mi­li­tair aan­ge­hou­den in dief­stal voed­sel­pak­ket­ten

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - De Mi­li­tai­re Po­li­tie (MP) heeft in­tus­sen nog een mi­li­tair ge­ar­res­teerd voor de dief­stal van voed­sel­pak­ket­ten van het Mi­nis­te­rie van So­ci­a­le Za­ken en Volks­huis­ves­ting. Ma­joor Anand De­bis­a­roen van de MP be­ves­tigt de ar­res­ta­tie van de mi­li­tair die in ver­ze­ke­ring is ge­steld. Vol­gens hem zijn er nu zes mi­li­tai­ren en twee bur­gers in de­ze zaak ge­ar­res­teerd. De zes­de mi­li­tair was uit­ge­leend aan het Mi­nis­te­rie van So­ci­a­le Za­ken en Volks­huis­ves­ting. Hij was be­last met de co­ör­di­na­tie van de voed­sel­pak­ket­ten in al­le dis­tric­ten. De­bis­a­roen zegt dat de MP een groot­scha­lig on­der­zoek is be­gon­nen in al­le dis­tric­ten, om na te gaan hoe­veel pak­ke­ten voor hen be­stemd wa­ren en hoe­veel ze daad­wer­ke­lijk heb­ben ont­van­gen. In elk ge­val staat vast dat on­ge­veer hon­derd voed­sel­pak­ket­ten in Paramaribo zijn weg­ge­maakt. De­bis­a­roen denkt bin­nen 1 à 2 we­ken het on­der­zoek af te ron­den. De­ze zaak kwam aan het rol­len toen een tip bin­nen­kwam bij de MP, dat er op een adres aan de Abe­ni­straat in Paramaribo pak­ket­ten wer­den ver­han­deld. De MP heeft toen sa­men met de po­li­tie een in­val ge­daan op het adres, wat leid­de tot de ar­res­ta­tie van vijf mi­li­tai­ren en twee bur­gers. Ver­no­men wordt dat de ver­dach­ten de pak­ket­ten voor SRD 70 heb­ben ver­kocht. Er zijn on­der meer toi­let­pa­pier, kar­ton­nen met kip, tand­pas­ta, bad­zeep, ui­en, knof­look en olie in be­slag ge­no­men. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.