Nieu­we kas­sa’s Luc­ky Sto­re in ge­bruik

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Luc­ky Sto­re heeft gis­te­ren op­nieuw een nieuw deel van haar win­kel ge­o­pend, na­dat op 24 ju­ni het gro­te nieuw­bouw­ge­deel­te werd ge­o­pend voor klan­ten. Hier­na is er ste­vig ver­der ver­bouwd aan het ou­de Luc­ky Sto­re­pand.

Maan­dag is al­vast een deel van het ou­de ge­bouw in de nieu­we stijl ge­o­pend voor het pu­bliek. Dit zegt Con­rad Is­sa, di­rec­teur van Luc­ky Sto­re, aan de krant. Is­sa geeft aan dat het be­lang­rijk­ste is dat er nieu­we kas­sa’s in ge­bruik zijn ge­no­men in het nieu­we deel. Hij zegt dat de af­han­de­ling nu in een koe­le, goed ver­lich­te en be­te­re ruim­te plaats­vindt. In het nieu­we deel dat Luc­ky Sto­re heeft ge­o­pend, ko­men klan­ten via nieu­we dub­be­le schuif­deu­ren naar bin­nen, wel­ke er­voor zor­gen dat de koe­le lucht niet naar bui­ten stroomt. Vlak­bij de in­gang zijn de ver­trouw­de bak­jes met een ruim as­sor­ti­ment aan on­der­goed en huis­hou­de­lij­ke ar­ti­ke­len. Er is ook een rui­me af­de­ling aan da­mes­kle­ding ge­o­pend.

“We zijn al ge­rui­me tijd be­zig met de uit­brei­ding en mo­der­ni­se­ring van de zaak”, al­dus de top­man van Luc­ky Sto­re. Hij geeft aan dat in ju­ni het nieuw­bouw­ge­deel­te welk een groot deel van de nieu­we win­kel voor­stelt, in ge­bruik is ge­no­men. Is­sa zegt ver­der dat eni­ge tijd la­ter de ca­fe­ta­ria is ge­o­pend. De ko­men­de we­ken zal het laat­ste deel van het ou­de pand in hoog tem­po ver­bouwd wor­den. Het stre­ven is om vóór de on­af­han­ke­lijk­heid de com­ple­te ver­bou­wing ach­ter de rug te heb­ben. Een streef­da­tum die haal­baar is, ge­zien de bouw­werk­zaam­he­den op sche­ma zijn. MV

Een deel van de nieuw op­ge­le­ver­de Luc­ky Sto­re. De be­ken­de zaak on­der­gaat al een tijd­je een mo­der­ne fa­ce­lift. De be­doe­ling is om in de laat­ste week van no­vem­ber de com­ple­te ver­bou­wing af te heb­ben. (Fo­to: col­lec­tie Luc­ky Sto­re)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.