So­za­vo be­looft Stivo­ki on­der­steu­ning

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Het Mi­nis­te­rie van So­ci­a­le Za­ken heeft de be­lof­te ge­daan de Stich­ting voor het Kind (Stivo­ki) te on­der­steu­nen. Het be­stuur van de stich­ting heeft gis­te­ren een ge­sprek ge­had met een ver­te­gen­woor­di­ging van het mi­nis­te­rie. Mur­win Du­bois, voor­zit­ter van het be­stuur van Stivo­ki zegt aan de krant dat de stand­pun­ten ken­baar zijn ge­maakt. “Er is af­ge­spro­ken om de kop­pen bij el­kaar te ste­ken. We zijn op de goe­de weg”, zegt Du­bois. Veel op­hel­de­ring over de slui­ting van het te­huis dat on­der an­de­re sek­su­eel mis­bruik­te kin­de­ren op­vangt, is er ech­ter nog niet.

Het be­stuur is vol­gens Du­bois be­zig een be­leids­plan te schrij­ven en het mi­nis­te­rie zal na­gaan waar de schoen wringt. Wan­neer het be­leids­plan af is, zul­len al­le ac­to­ren bij el­kaar ko­men. Eer­der heeft het mi­nis­te­rie be­kend­ge­maakt dat het niets wist van de slui­ting van het te­huis en ver­rast werd door het be­sluit van het be­stuur. De voor­zit­ter van het be­stuur geeft aan, dat bij het ge­sprek gis­te­ren ge­ble­ken is dat er waar­schijn­lijk spra­ke is ge­weest van mis­com­mu­ni­ca­tie of er is niet goed ge­com­mu­ni­ceerd. Bin­nen de ge­le­de­ren zal na­ge­gaan wor­den waar het pre­cies mis is ge­gaan. De op­vang blijft vol­gens Du­bois be­staan. Het be­stuur heeft ge­noe­gen ge­no­men met de toe­zeg­gin­gen, om­dat het in dia­loog ge­looft. Over de ach­ter­stal­li­ge sub­si­die en de sa­la­ris­sen van het per­so­neel die sinds au­gus­tus niet uit­be­taald zijn, is ook nog niets dui­de­lijk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.