Rech­ter ge­last te­rug­ga­ve pas­poor­ten Bra­zi­li­a­nen

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Rech­ter Ingrid La­chit­ja­ran heeft gis­te­ren te­rug­ga­ve ge­last van de pas­poor­ten van ne­gen Bra­zi­li­a­nen die ver­dacht wor­den van het ple­gen van be­ro­vin­gen. De Bra­zi­li­a­nen zijn mo­men­teel voor­lo­pig op vrije voe­ten. De ma­gi­straat is mee­ge­gaan met de raads­lie­den Ha­rold Belfor, Mur­win Du­bois en Be­ni­to Pick.

Vol­gens La­chit­ja­ran is er geen zicht op wan­neer de tol­ken weer zul­len wer­ken. Om­dat de tol­ken in ac­tie zijn, kon de­ze zaak van de Bra­zi­li­a­nen geen voort­gang vin­den. De rech­ter vindt dat de ver­dach­ten moe­ten we­ten waar ze aan toe zijn en dat is op dit mo­ment niet dui­de­lijk. Vol­gens haar kan de Staat niet er­voor zor­gen dat de de rech­ten van de ver­dach­ten zijn ge­ga­ran­deerd. Ze hoopt dat de Staat ge­du­ren­de de kerst­da­gen en Oud- en Nieuw­jaar de mo­ge­lijk­heid zal heb­ben om het fi­nan­ci­ë­le pro­bleem van de tol­ken in or­de te ma­ken. Daar­om heeft zij de zaak uit­ge­steld naar 16 ja­nu­a­ri 2017.

Ad­vo­caat Pick zegt dat de Staat een be­paal­de ver­ant­woor­de­lijk­heid heeft dat straf­za­ken bin­nen een re­de­lij­ke ter­mijn moe­ten wor­den af­ge­han­deld. Za­ken moe­ten on­af­ge­bro­ken wor­den voort­ge­zet en mo­gen niet on­no­dig lang du­ren. Hij kon zich er niet in te­rug­vin­den dat de of­fi­cier van jus­ti­tie Nir­ma­la Mai­koe vond dat er geen te­rug­ga­ve van de pas­poor­ten moest plaats­vin­den. Het pro­bleem van de Staat hoeft vol­gens hem niet het pro­bleem te zijn van de ver­dach­te. Pick zegt dat het niet be­kend is wan­neer de tol­ken weer zul­len wer­ken. Vol­gens hem is het niet be­kend wan­neer het land weer vol­doen­de geld zal heb­ben om de tol­ken uit te be­ta­len. “We le­ven in een on­ze­ke­re si­tu­a­tie”, zegt Pick.

Vol­gens zijn col­le­ga Belfor wor­den de be­lan­gen van de ver­dach­ten ge­schaad. Hij vindt dat er een be­slis­sing moet wor­den ge­no­men tot te­rug­ga­ve van de pas­poor­ten. Of­fi­cier Mai­koe ver­zet­te zich te­gen het ver­zoek van de raads­lie­den. Vol­gens haar is het ach­ter­hou­den van de pas­poor­ten geen stok ach­ter de deur. Ze zegt dat de pas­poor­ten van de ver­dach­ten bij de Vreem­de­lin­gen­po­li­tie zijn. De ver­dach­ten zijn voor­lo­pig in vrij­heid ge­steld zon­der dat daar­bij een be­slis­sing was ge­no­men over hun pas­poor­ten. Mai­koe vond dat de pas­poor­ten niet te­rug­ge­ge­ven kon­den wor­den aan de ver­dach­ten. Vol­gens haar kan wel een ko­pie van het pas­poort aan de man­nen wor­den ver­strekt. Ze zegt dat het om il­le­ga­len gaat, waar­door er geen an­de­re keus is dan de wet toe te pas­sen. De straf­zaak is gaan­de, waar­door de men­sen niet kun­nen wor­den uit­ge­zet om­dat het ge­recht de men­sen no­dig heeft. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.