Vrij­spraak en ver­oor­de­ling in roof­zaak

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Re­gi­lio P en Ro­che D zijn gis­te­ren vrij­ge­spro­ken. De twee ove­ri­ge man­nen, Dhi­radj­koe­mar M en Dan­ny E, zijn schul­dig be­von­den aan een bero­ving die op 28 april vo­rig jaar is ge­pleegd. Dhi­radj­koe­mar M is con­form de eis van het Open­baar Mi­nis­te­rie ver­oor­deeld tot acht jaar cel­straf en zijn kom­paan Dan­ny E tot ne­gen jaar ge­van­ge­nis­straf.

Ad­vo­caat Ha­rold Belfor, die Ro­che D en Re­gi­lio P ju­ri­disch bij­stand heeft ver­leend, zegt aan de krant dat de rech­ter is mee­ge­gaan met hem. Hij vroeg in zijn plei­dooi om de twee man­nen die voor­lo­pig in vrij­heid zijn ge­steld, vrij te spre­ken. Belfor kan zich vol­le­dig te­rug­in­den in de uit­spraak. Te­gen Ro­che D was vier jaar ge­van­ge­nis­straf ge­ëist en te­gen Re­gi­lio P zes jaar cel­straf. Of­fi­cier van jus­ti­tie Nir­ma­la Mai­koe had ge­vraagd om ge­van­gen­ne­ming van Ro­che D en Re­gi­lio P te ge­las­ten.

Dhi­radj­koe­mar M is een neef van de be­na­deel­de. Hij pleeg­de sa­men met Dan­ny E de bero­ving, waar­bij de be­na­deel­de is ge­sla­gen. Dan­ny E be­tast­te de schoon­maak­ster in het huis. Er werd ook pe­per ge­zet voor het ge­slachts­deel van de be­na­deel­de die steeds met de dood werd be­dreigd. De da­ders wa­ren ge­wa­pend met een hou­wer en een vuur­wa­pen. De of­fi­cier vindt dat er een nau­we en be­wus­te sa­men­wer­king is ge­weest tus­sen de da­ders.

Dhi­radj­koe­mar M heeft bij de po­li­tie toe­ge­ge­ven dat hij sa­men met an­de­ren de bero­ving in de wo­ning van zijn neef heeft ge­pleegd. Uit zijn ver­kla­ring blijkt dat er een plan was be­raamd. Op de zit­ting kwam hij te­rug op zijn ver­kla­ring. Hij ver­klaar­de te zijn mis­han­deld door de po­li­tie. Mai­koe vindt dat de ver­kla­ring van Dhi­radj­koe­mar M bij de po­li­tie wordt on­der­steund door die van de be­na­deel­de en zijn schoon­maak­ster. Vol­gens haar komt de man te­rug op zijn ver­kla­ring om zijn straf te ont­lo­pen. Re­gi­lio P ont­kent dat hij schul­dig is. Hij zegt dat hij niets heeft ge­had van de buit. Mai­koe nam de ver­kla­ring mee van Dan­ny E dat hij een deel van het weg­ge­no­men geld heeft ge­bruikt om le­vens­mid­de­len te ko­pen. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.