Prij­zen eer­ste le­vens­be­hoef­ten en brand­stof moor­dend voor be­wo­ners Ka­balebo

Times of Suriname - - BINNENLAND -

APOE­RA - Het dorps­be­stuur van het be­stuurs­res­sort Ka­balebo in het dis­trict Si­pa­li­wini, waar de in­heem­se dor­pen Apoe­ra, Was­ha­bo en Sec­ti­on on­der res­sor­te­ren, wil­len het ini­ti­a­tief ne­men om een volks­win­kel te ope­nen in het ge­bied. Ka­pi­tein Car­lo Le­wis van Apoe­ra zegt dat de prij­zen van eer­ste le­vens­be­hoef­ten in het ge­bied, moor­dend zijn.

Dit on­der­werp stond hoog op de agen­da tij­dens een dorps­ver­ga­de­ring de vo­ri­ge week. “De prij­zen in de win­kels zijn ver­schrik­ke­lijk, den wen­kri e kir den sma dya”, klaagt Le­wis te­gen­over de krant. Hij zegt dat er van­uit het dorps­be­stuur, de res­sort­raadsle­den en het dis­tricts­raads­lid van Ka­balebo een be­roep op de over­heid zal wor­den ge­daan om de Eco­no­mi­sche Con­tro­le Dienst van het Mi­nis­te­rie van Han­del en In­du­strie (HI) ook con­tro­le­werk­zaam­he­den in het ge­bied te la­ten uit­voe­ren. De plaat­se­lij­ke be­vol­king vraagt dat de weeg­scha­len en an­de­re wee­gin­stru­men­ten die ge­bruikt wor­den, ge­ijkt wor­den om na te gaan of die goed zijn en de klant niet wordt be­na­deeld. Le­wis vindt dat het ver­schil van de prij­zen van eer­ste le­vens­be­hoef­ten te groot is in ver­ge­lij­king met Paramaribo en Nic­ke­rie. “Ook brand­stof is niet te be­ta­len”, zegt Le­wis. Hij geeft aan dat er geen pomp­sta­ti­on in het ge­bied is. Er zijn wel twee per­so­nen die het aan de man bren­gen. De on­der­ne­mer Nau­reen Rag­hoe­bar­singh, was al be­gon­nen met de bouw van een ser­vi­ce­sta­ti­on, maar voor zo­ver Le­wis zegt te we­ten, zijn de werk­zaam­he­den al ge­rui­me tijd ge­stopt. Hij hoopt dat dit als­nog wordt af­ge­bouwd en er daad­wer­ke­lijk een pomp­sta­ti­on komt. “Dat zou een heel gro­te uit­komst zijn voor de plaat­se­lij­ke ge­meen­schap”, zegt de dorps­ka­pi­tein. Hij geeft aan dat er nu SRD 7,50 wordt be­taald voor een li­ter gas­o­li­ne en SRD 6,50 voor die­sel. Het ver­schil is vol­gens hem veels te groot met de door de over­heid vast­ge­stel­de prijs.

Vol­gens di­s­tricts­com­mis­sa­ris Wed­pre­kash Joe­loem­singh van het res­sort Ka­balebo is het pro­bleem van de ho­ge prij­zen van eer­ste le­vens­be­hoef­ten en brand­stof hem be­kend. “Klinkt ook niet gek, want naar­ma­te je ver­der bent van de druk be­woon­de ge­bie­den, dan maakt de af­stand dat de prij­zen ho­ger zijn. Dit heeft voor­al te ma­ken met trans­port”, weet de bur­ger­va­der. Hij zegt zich er­voor te be­ij­ve­ren dat er een pomp­sta­ti­on komt in het ge­bied. Zo­wel de plaat­se­lij­ke ge­meen­schap als de toe­ris­ten zul­len hier­van pro­fijt trek­ken. Hier­door zal de brand­stof con­form de prijs aan de pomp ver­kocht moe­ten wor­den als el­ders in het land. Joe­loem­singh geeft aan dat voor een li­ter brand­stof nu on­ge­veer SRD 7,50 moet wor­den neer­ge­teld. Met de komst van een pomp­sta­ti­on denkt hij dat het le­ven ook veel mak­ke­lij­ker zal wor­den voor de lo­ka­le be­wo­ners.

AL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.