EFS le­vert we­der­om ge­slaag­den af

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Het Elsje Fin­ck-Sa­ni­char Col­le­ge (EFS) heeft gis­te­ren we­der­om een groep zorg­ver­le­ners af­ge­le­verd. 79 stu­den­ten van dit col­le­ge heb­ben de ba­sis­op­lei­ding zie­ken­ver­zor­ging met goed ge­volg af­ge­rond. De zie­ken­ver­zor­gers heb­ben gis­te­ren hun di­plo­ma in ont­vangst ge­no­men. De groep ge­slaag­den be­staat uit 63 stu­den­ten van Paramaribo en 16 van de de­pen­dan­ce van het EFS in Nic­ke­rie. Het be­treft stu­den­ten die de drie­ja­ri­ge op­lei­ding in de och­tend of in de mid­dag heb­ben ge­volgd. Ai­va­ra Pi­nas is de best­ge­slaag­de.

In de toe­spra­ken is be­na­drukt dat wer­ken in de zorg een ho­ge ma­te van ver­ant­woor­de­lijk­heids­ge­voel ver­eist. De zie­ken­ver­zor­gers zijn er­aan her­in­nerd dat de be­roeps­co­de de ba­sis is bij het uit­oe­fe­nen van het be­roep.

An­ge­le Wal­ler­lei-Kum­bangs­i­la, di­rec­teur van het EFS Col­le­ge Co­vab, geeft aan dat de ge­slaag­den bij de ver­schil­len­de in­stel­lin­gen in­ge­zet zul­len wor­den. De di­rec­teur zegt dat de uit­da­gin­gen in de ge­zond­heids­sec­tor groot zijn. Het is vol­gens haar heel be­lang­rijk dat zorg­ver­le­ners van­uit de ethi­sche nor­men het be­roep be­oe­fe­nen. De di­rec­teur wijst er­op dat EFS zorgt voor de op­lei­ding, maar geen ga­ran­tie kan bie­den dat de zorg­ver­le­ners uit het land trek­ken. Het is de over­heid die een goed kli­maat moet schep­pen zo­dat het ka­der niet weg­trekt. Over de sa­la­ris­sen die zorg­ver­le­ners ont­van­gen zegt de di­rec­teur: “Ze zijn re­de­lijk, maar als het geld bin­nen de kort­ste ke­ren op is van­we­ge de koop­kracht­da­ling dan ont­staat er weer een an­de­re dy­na­miek”, al­dus Wal­ler­lei. Vol­gens sta­tis­tie­ken van het aan­tal af­ge­le­ver­den door het EFS, zijn er vol­doen­de zorg­ver­le­ners, maar er is een af­spraak met het Mi­nis­te­rie van Volks­ge­zond­heid om een on­der­zoek te doen om exact te we­ten of er te­kor­ten zijn en hoe groot die zijn. Het is vol­gens de di­rec­teur be­lang­rijk dat er een goed beeld is van de vraag, zo­dat daar­op in­ge­speeld kan wor­den ze­ker nu er plan­nen zijn voor een zie­ken­huis in Wa­ni­ca.

MP

Het Elsje Fin­ck-Sa­ni­char Col­le­ge heeft gis­te­ren 79 zorg­ver­le­ners af­ge­le­verd. De ge­slaag­den heb­ben al­len be­loofd de ethi­sche nor­men in acht te ne­men bij het be­oe­fe­nen van het be­roep. (Fo­to: Ma­ga­lie Plet)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.