135 mil­joen vrij­ge­maakt voor duur­za­me ener­gie tij­dens EU-Ca­ri­fo­rum con­fe­ren­tie

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

PARAMARIBO/ BARBADOS - Di­ver­se lan­den van het Ca­ri­bisch Ge­bied en de Eu­ro­pe­se Unie (EU) heb­ben vo­ri­ge week een ge­meen­schap­pe­lij­ke ver­kla­ring ge­te­kend voor de sa­men­wer­king op het ge­bied van duur­za­me ener­gie. Er is daar­om een fonds op­ge­richt voor het ont­wik­ke­len van pu­blie­ke en pri­va­te pro­jec­ten ge­richt op duur­za­me ener­gie, met een start­ka­pi­taal van 135 mil­joen Ame­ri­kaan­se dol­lar.

Vol­gens een pers­be­richt van het Mi­nis­te­rie van Na­tuur­lij­ke Hulp­bron­nen (NH) is de sustai­na­ble ener­gy con­fe­ren­tie op 10 en 11 ok­to­ber 2016 ge­hou­den door de EU en het Ca­ri­com se­cre­ta­ri­aat, de EU-Ca­ri­fo­rum. NH-mi­nis­ter Re­gi­lio Dod­son par­ti­ci­peer­de na­mens Su­ri­na­me aan de con­fe­ren­tie.

Tij­dens de con­fe­ren­tie zijn de vol­gen­de stra­te­gie­ën ge­pre­sen­teerd: De pu­blie­ke sec­tor zal zor­gen voor het for­mu­le­ren van trans­pa­ran­te en ge­rich­te wet­ge­ving voor het fa­ci­li­te­ren van pri­va­te on­der­ne­min­gen en het fun­da­ment leg­gen voor na­ti­o­naal duur­zaam on­der­ne­men. Het na­ti­o­naal aan­deel van her­nieuw­ba­re ener­gie zal ver­hoogd wor­den door mid­del van het sti­mu­le­ren van link­a­ge (kop­pe­len van het na­ti­o­naal be­drijf met het in­ter­na­ti­o­naal be­drijf) tus­sen pri­va­te be­drij­ven, pu­bliek en pri­va­te part­ner­schap­pen en het sa­men op­trek­ken van over­he­den en re­gi­o­na­le en in­ter­na­ti­o­na­le (do­nor)or­ga­ni­sa­ties. Voor het na­ti­o­naal be­drijfs­le­ven be­te­kent het een trans­for­ma­tie­pro­ces naar on­der­ne­min­gen met ster­ke en trans­pa­ran­te be­drijfs­prin­ci­pes en het voor­be­rei­den van de­ze be­drij­ven op het vor­men van in­ter­na­ti­o­na­le part­ner­schap­pen. De re­gi­o­na­le en in­ter­na­ti­o­na­le or­ga­ni­sa­ties moe­ten de toe­gan­ke­lijk­heid voor fond­sen en schen­kin­gen voor het sti­mu­le­ren van her­nieuw­ba­re ener­gie-ini­ti­a­tie­ven ver­ho­gen. In no­vem­ber is het mi­nis­te­rie van NH voor­ne­mens om een ener­gie sta­ke­hol­ders meeting te or­ga­ni­se­ren, waar­bij na­ti­o­na­le pri­va­te on­der­ne­min­gen na­der ge­ïn­for­meerd zul­len wor­den over de kan­sen bin­nen de Su­ri­naam­se ener­gie­sec­tor. Het Su­ri­naams be­drijfs­le­ven zal hier­bij ook de ge­le­gen­heid krij­gen om ken­nis te ne­men van de cri­te­ria voor de toe­gan­ke­lijk­heid tot re­gi­o­na­le en in­ter­na­ti­o­na­le mid­de­len. De ont­wik­ke­ling van her­nieuw­ba­re ener­gie­pro­jec­ten zal ui­t­ein­de­lijk via part­ner­schap­pen de bes­te re­sul­ta­ten op­le­ve­ren. Het mi­nis­te­rie is ook van plan in het eer­ste kwar­taal van 2017 het Ener­gie Sec­tor Plan (ESP) te fi­na­li­se­ren, op ba­sis waar­van de Ener­gie Aut­ho­ri­teit Su­ri­na­me zijn werk­zaam­he­den zal uit­voe­ren. Bin­nen dit plan zul­len ook de streef­cij­fers voor het aan­deel van her­nieuw­ba­re ener­gie in de na­ti­o­na­le ener­gie­voor­zie­ning port­fo­lio op­ge­no­men wor­den. Het op­stel­len van het Su­ri­naams ESP wordt ge­fi­nan­cierd door de In­ter-ame­ri­can De­vel­op­ment Bank (IDB) en zal door een part­ner­schap tus­sen een Su­ri­naam­se en In­ter­na­ti­o­na­le con­sul­tant wor­den uit­ge­voerd. Het aan­be­ste­dings­pro­ces vol­gens IDB stan­daar­den is nu in af­ron­den­de fa­se.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.