Bij­na 3500 be­zoe­kers voor gesto­len kunst West­fries Mu­se­um

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

HOORN - Bij­na 3500 men­sen to­gen in de af­ge­lo­pen ne­gen da­gen naar het West­fries Mu­se­um in Hoorn voor de gra­tis ex­po­si­tie van vijf on­langs te­rug­ge­von­den kunst­wer­ken. De wer­ken wer­den in 2005 uit het mu­se­um gesto­len en zijn nu tij­de­lijk te be­won­de­ren in de staat waar­in ze in Oe­kra­ï­ne wer­den aan­ge­trof­fen.

De res­tau­ra­tie van de schil­de­rij­en kost het mu­se­um naar schat­ting mi­ni­maal 100.000

SCCN TV 17.1

08:00 Doc.: We Are Ma­ny 09:55 Mo­vie: The Vi­si­tor 11:45 Doc.: Booze Tra­ve­ler

Se­ries of Pe­ru Is Ma­gic 12:30 Se­rie: New Girl

13:00 Mo­vie: The Odd Li­fe

of Ti­mo­thy Gr­een 14:55 Mo­vie: Ner­ve

16:35 The Voi­ce -

The Batt­les, Part 3 18:45 WWE Raw

21:15 Cri­me Se­rie:

Sha­des of Blue

22:05 Ac­ti­on se­rie: Scor­pi­on 22:50 Dra­ma se­rie:

De­vious Maids (herh) 23:30 Mo­vie:

The Air I Bre­a­the

01:10 Mo­vie: The Dark­ness 02:40 Mo­vie:

The Sum of All Fe­ars 04:10 Mo­vie:

The Con­ju­ring 2

06:15 Car­toons

SCCN TV 17.2

12:20 Doc.: Hous­ton,

We Ha­ve A Pro­blem! 13:50 Mo­vie:

Pu­re Coun­try 2:

The Gift

15:50 Mo­vie: Fe­lo­ny

17:40 Ac­ti­on se­rie: The Flash 18:30 Ac­ti­on se­rie: Da­re­de­vil 19:15 Talk­show: The To­night Show Star­ring Jim­my Fal­lon (Will For­te) 20:05 X - Fac­tor eu­ro. Via een crowd­fun­ding­ac­tie hoopt de in­stel­ling 72.000 eu­ro op te ha­len. De af­ge­lo­pen ne­gen da­gen do­neer­den be­zoe­kers van het mu­se­um bij­na 2200 eu­ro en via de web­si­te voor­de­kunst. nl is in­mid­dels bij­na 30.000 eu­ro op­ge­haald. De eer­ste za­ter­dag dat de wer­ken weer te zien wa­ren in Hoorn trok de ex­po­si­tie ruim zes­hon­derd be­zoe­kers, ze­ker vier keer meer dan nor­maal op een za­ter­dag. De vijf schil­de­rij­en zijn nog tot en met 13 no­vem­ber te be­zich­ti­gen.

In de nacht van 9 op 10 ja­nu­a­ri 2005 wer­den 24 schil­de­rij­en en ze­ven­tig stuk­ken zil­ver­werk uit het mu­se­um ge­roofd. Vier schil­de­rij­en wer­den op­ge­spoord door de Oe­kra­ïen­se au­to­ri­tei­ten en een vijfde doek werd eer­der dit jaar door een on­be­ken­de ko­per te­rug­ge­bracht bij de Ne­der­land­se am­bas­sa­de in Kiev. De an­de­re mu­se­um­stuk­ken zijn nog spoor­loos. (AD.NL)

Een man maakt een fo­to van een der schat­ten in het West­fries Mu­se­um in Hoorn.(Fo­to: EPA)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.