Aan­tal ge­re­gi­streer­de mis­drij­ven in Ne­der­land daalt flink

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

AMSTERDAM - In ruim acht jaar tijd is het aan­tal ge­re­gi­streer­de mis­drij­ven in Ne­der­land met een kwart (26 pro­cent) af­ge­no­men, van 1,3 mil­joen tot on­ge­veer 960.000.

De da­ling geldt voor al­le soor­ten mis­drij­ven, maar is het grootst bij ver­nie­lin­gen en mis­drij­ven te­gen de open­ba­re or­de. In Amsterdam is de af­ge­lo­pen ja­ren ook een da­ling te zien, al is die min­der dras­tisch dan de landelijke trend: on­ge­veer 10 pro­cent de af­ge­lo­pen acht jaar. In de hoofd­stad zijn het aan­tal ge­re­gi­streer­de drugs­mis­drij­ven sinds 2010 weer jaar­lijks lang­zaam ge­ste­gen. Dat blijkt uit cij­fers van het Cen­traal Bu­reau voor de Sta­tis­tiek (CBS). De ge­re­gi­streer­de cri­mi­na­li­teit ver­toont al ja­ren een da­len­de trend. Niet al­leen het aan­tal mis­drij­ven nam af, ook het aan­tal ge­re­gi­streer­de ver­dach­ten daal­de lan­de­lijk, van 497.000 in 2007 naar vo­rig jaar bij­na 284.000.

Die da­ling zien we vol­gens het sta­tis­tiek­bu­reau ook te­rug in het aan­tal za­ken die wer­den be­han­deld door het Open­baar Mi­nis­te­rie (OM) en de recht­ban­ken. Zo han­del­de het OM vo­rig jaar 205.000 za­ken af, een kwart min­der dan in 2007. (AD.NL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.