Mo­nasch wil we­ten of PvdA-lei­ding As­scher en Samsom voor­trekt

Times of Suriname - - NE­DER­LANDS NIEUWS -

AM­STER­DAM - Kan­di­daat­lijst­trek­ker Jac­ques Mo­nasch vraagt om uit­leg van de par­tij­lei­ding van de PvdA. Hij wil we­ten of het be­stuur in­der­daad ge­hei­me af­spra­ken heeft ge­maakt met zijn con­cur­ren­ten Lo­de­wijk As­scher en Die­de­rik Samsom. Par­tij­voor­zit­ter Hans Spek­man zegt dat ie­de­re kan­di­daat een eer­lij­ke kans krijgt. Uit een re­con­struc­tie van de aan­loop naar de kan­di­da­tuur van As­scher blijkt dat de PvdA-top voor­af heeft uit­ge­dacht hoe de lijst­trek­ker­schaps­ver­kie­zing moet ver­lo­pen. Par­tij­voor­zit­ter Spek­man zag een strijd tus­sen As­scher en Samsom wel zit­ten en had al be­paald hoe­veel de­bat­ten er moe­ten ko­men. In een re­ac­tie laat een woord­voer­der van Spek­man we­ten dat hij met ie­de­re mo­ge­lij­ke kan­di­daat con­tact op­neemt. “Zo gauw be­kend is dat ie­mand over­weegt om zich te kan­di­de­ren, neemt Hans con­tact met hem of haar op. Zo­als dat ook met Jac­ques is ge­beurd.” Het PvdA-be­stuur zou ver­rast zijn ge­weest door de aan­kon­di­ging van Mo­nasch, die zich vo­ri­ge week ook kan­di­daat stel­de. Bij zijn eer­ste toe­spraak klaag­de Mo­nasch al dat de “pro­ce­du­re om lijst­trek­ker te wor­den is ont­wor­pen voor As­scher en Samsom”.

Uit in­for­ma­tie van het AD blijkt nu dus dat de­ze uit­spraak meer dan een ver­moe­den was. Toen As­scher om meer in­vloed vroeg op het ver­kie­zings­pro­ces, heeft hij die van Spek­man ge­kre­gen. Mo­nasch voelt zich be­na­deeld en heeft om uit­leg ge­vraagd bij de par­tij­voor­zit­ter. Ove­ri­gens heeft As­scher zijn kan­di­daat­schap of­fi­ci­eel nog niet eens aan­ge­kon­digd. Vol­gens Mo­nasch staat de be­kend­ma­king van As­scher in een vreemd licht door het nieuws over het rei­len en zei­len bin­nen de par­tij.

(AD.NL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.