Ex­perts waar­schu­wen voor kracht elek­tri­sche wa­gens

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

AMSTERDAM - Elek­tri­sche en hy­bri­de wa­gens ma­ken veel min­der ge­luid en zijn mi­li­eu­be­wus­ter maar zijn min­stens even krach­tig als een wa­gen die ge­woon op brand­stof rijdt. Bo­ven­dien heb­ben zo’n wa­gens een ho­ger ac­ce­le­ra­tie­ver­mo­gen.

“Als een be­stuur­der het gas­pe­daal van een elek­tri­sche wa­gen in­drukt, heeft de au­to met­een vol­le­di­ge trek­kracht. Bij een ge­wo­ne wa­gen gaat dat stel­sel­ma­tig. Net daar­om trek­ken elek­tri­sche wa­gens snel­ler op”, legt To­ny Ver­hel­le van Au­to­gids uit. Zo gaat een hy­bri­de sport­wa­gen BMW i8 van 0 naar 100 ki­lo­me­ter per uur in am­per 4,4 se­con­den. Af­ge­lo­pen week­end kwa­men twee jon­ge­ren met zo’n wa­gen om het le­ven in Ant­wer­pen. Ook drie an­de­re slacht­of­fers lie­ten het le­ven tij­dens week­endon­ge­val­len in Ou­den­aar­de, Erem­bo­de­gem en De Pin­te.

(Volks­krant.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.