Scheef­hu­ren niet lou­ter pro­bleem in de gro­te stad

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

AMSTERDAM - Voor het eerst kun­nen al­le Ne­der­lan­ders op in­ter­net be­kij­ken hoe­veel scheef­huur­ders er in hun wijk wo­nen. Gis­te­ren pre­sen­teer­den de Ne­der­land­se ge­meen­ten, Ae­des en de Woon­bond de Lo­ka­le Mo­ni­tor Wo­nen, een ge­de­tail­leer­de da­ta­bank waar­in ie­der­een tot op wijk­ni­veau ge­ge­vens over de so­ci­a­le huur­sec­tor in één over­zicht kan be­kij­ken en ver­ge­lij­ken. Daar­bij is ook ge­bruik­ge­maakt van ge­ge­vens van de Be­las­ting­dienst. Scheef­huur­ders zijn men­sen die een so­ci­a­le huur­wo­ning be­wo­nen maar in­mid­dels te veel ver­die­nen om daar­voor in aan­mer­king te ko­men. De drie ge­meen­ten die re­la­tief de mees­te scheef­huur­ders tel­len (Vlie­land, Oost­zaan en het Zuid-Hollandse Mo­len­waard) zijn al­le drie plat­te­lands­ge­meen­ten. Van de so­ci­a­le huur­ders in de­ze ge­meen­ten is 26 tot 31 pro­cent scheef­huur­der.

(Volks­krant.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.