Webb blikt te­rug op WK-fi­na­le 2010

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Scheids­rech­ter Ho­ward Webb floot zes jaar ge­le­den in Zuid-Afri­ka de WK-fi­na­le tus­sen Ne­der­land en Span­je en had die avond zijn han­den vol. De ar­bi­ter liet na om Ni­gel de Jong van het veld te stu­ren, gaf John Hei­tin­ga in de ver­len­ging een ro­de kaart en kreeg na af­loop het he­le Ne­der­lands elf­tal over zich heen. Wat voor Webb een van de hoog­te­pun­ten in zijn car­ri­è­re moest wor­den, liep voor hem uit op een te­leur­stel­ling. “Na twee mi­nu­ten was er al een ste­vi­ge tac­kle van Ro­bin van Per­sie op Ser­gio Busquets. Ik sprak hem er­op aan. Ik ken­de hem wel uit zijn tijd bij Ar­sen­al en vond hem een op­rech­te jon­gen waar je mak­ke­lijk mee kon pra­ten. Die avond was zijn hou­ding ech­ter dui­de­lijk an­ders. Er kwam geen ex­cuus of er­ken­ning, hij was af­we­zig. O jee, werk aan de win­kel, dacht ik”, blikt hij te­rug in zijn on­langs ver­sche­nen au­to­bi­o­gra­fie.

Webb moest daar­na een aan­tal keer geel trek­ken om de wed­strijd in de hand te hou­den en kreeg na een klein half uur spe­len ook nog eens te ma­ken met de trap van De Jong in de borst van Xa­bi Alon­so. Webb stond er een klei­ne tien me­ter van­daan en had niet he­le­maal goed zicht op het in­ci­dent: “Ik zeg het met mijn hand op mijn hart: een ro­de kaart is nooit bij mij op­ge­ko­men. Nie­mand van mijn team sprak mij te­gen. Toen de Span­jaar­den fu­ri­eus re­a­geer­den, dacht ik dat het was om­dat ik geen voor­deel had ge­ge­ven.”

In de rust sloeg die over­tui­ging ech­ter om toen hij in de kleed­ka­mer op zijn mo­biel­tje keek: “Ik was vol­ko­men ont­daan. Het leek er­op dat ik een ro­de kaart had ge­mist in een WK-fi­na­le. Wat een ver­schrik­ke­lij­ke nacht­mer­rie.” In de twee­de helft moest hij op­nieuw flink aan de bak: “Ik be­gon te wan­ke­len, zo­wel emo­ti­o­neel als fy­siek. Ik was uit­ge­put. Ik had nog nooit zo’n wed­strijd mee­ge­maakt.” Webb wil­de na het ein­de van de wed­strijd met­een naar bin­nen, maar bleef op aan­drin­gen van zijn as­sis­ten­ten toch staan voor de be­ker­uit­rei­king. Zijn avond ein­dig­de met een on­ge­mak­ke­lijk di­ner met zijn team in een bij­na leeg res­tau­rant in Johannesburg. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.