Ky­r­gi­os acht we­ken ge­schorst

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De ATP heeft Nick Ky­r­gi­os maan­dag een zwa­re straf op­ge­legd voor zijn wan­ge­drag vo­ri­ge week bij het Mas­ters­toer­nooi van Shang­hai. Hij is voor acht toer­nooi­we­ken ge­schorst. De schor­sing wordt te­rug­ge­bracht tot drie we­ken wan­neer Ky­r­gi­os zich laat be­han­de­len door een door de ATP goed­ge­keur­de sport­psy­cho­loog. Naast de schor­sing krijgt Ky­r­gi­os een boe­te van 23.000 eu­ro. De 21-ja­ri­ge Au­stra­li­ër mag in prin­ci­pe tus­sen 17 ok­to­ber en 15 ja­nu­a­ri geen toer­nooi­en spe­len. Als hij psy­chi­sche hulp zoekt geldt de schor­sing tot 7 no­vem­ber. Ky­r­gi­os ver­klaar­de dat zijn ge­drag op de baan te wij­ten was aan ver­moeid­heid. “Fy­siek en men­taal was ik op, maar dat is geen ex­cuus. Ik bied mijn ex­cu­ses aan”, liet hij maan­dag in een re­ac­tie we­ten.

“Het was een lang sei­zoen waar­in ik di­ver­se bles­su­res en an­de­re uit­da­gin­gen moest over­win­nen. Na mijn ze­ge in To­kio en de reis naar Shang­hai gaf mijn li­chaam het op. Ik res­pec­teer mijn fans en be­treur het dat mijn sei­zoen op de­ze ma­nier ein­digt, maar ik res­pec­teer de be­slis­sing van de ATP.” De num­mer twaalf van de we­reld­rang­lijst liep vo­ri­ge week in zijn twee­de ron­de par­tij in Shang­hai te­gen Mi­scha Zverev mid­den­in een punt weg, maak­te ru­zie met een fan op de tri­bu­ne en zei te­gen de um­pi­re dat hij zo snel mo­ge­lijk naar huis wil­de.

Het ge­drag van Ky­r­gi­os leid­de tot ont­goo­che­ling on­der de toe­schou­wers in de Chi­ne­se stad. Na het laat­ste punt ging hij on­der be­ge­lei­ding van een fluit­con­cert van de baan. (NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.