Zi­da­ne stoort zich aan Fran­se pre­si­dent

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - In een nieuw ver­sche­nen boek over de Fran­se pre­si­dent Fran­çois Hol­lan­de kwam naar vo­ren dat de hoog­ste be­stuur­der van het land moei­te heeft met Ka­rim Ben­ze­ma en an­de­re Fran­se voet­bal­lers. Hij zei dat Ben­ze­ma geen voor­beeld van mo­reel ge­drag is en dat er nau­we­lijks bin­ding is tus­sen les Bleus en het volk. Zi­né­di­ne Zi­da­ne be­treurt de kritiek van de pre­si­dent rich­ting Ben­ze­ma.

“Ja, het zijn on­ge­luk­ki­ge uit­spra­ken”, zegt Zi­da­ne over het boek van Le Mon­de-jour­na­lis­ten Gerard Da­vet en Fa­bri­ce Lhom­me. “Al­le din­gen die ge­zegd wor­den over een spe­ler of over voet­bal­lers in het al­ge­meen zijn in de re­gel ver­ve­lend. Het is ver­ve­lend dat men­sen van al­les over jou en je werk mo­gen zeg­gen, maar dat je zelf nooit uit de pas mag lo­pen”, zegt Zi­zou ter ver­de­di­ging van Ben­ze­ma.

“Je kunt je voor­stel­len dat dat er­ger­lijk is. Het is niet leuk wat Hol­lan­de heeft ge­zegd, maar goed, je moet wel kij­ken naar wat hij pre­cies heeft ge­zegd. Of ik het te­gen hem ga zeg­gen? Dat lijkt me las­tig, we zijn al­le­bei heel druk met ons werk”, al­dus Zi­da­ne. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.