Borus­sia Dort­mund geeft ti­tel­strijd al op

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Borus­sia Dort­mund wordt in Duits­land ge­zien als de groot­ste be­drei­ging voor Bay­ern Mün­chen, maar mo­men­teel staat de club van trai­ner Tho­mas Tu­chel slechts vijfde in de rang­schik­king. Vol­gens be­stuur­der Hans-Joa­chim Watz­ke mo­gen er geen won­de­ren ver­wacht wor­den van zijn club. Watz­ke geeft de strijd om het kam­pi­oen­schap zelfs al op.

Al voor het sei­zoen sprak Watz­ke zijn twij­fel uit over een ti­tel en dat doet hij nu op­nieuw. “Dit sei­zoen mo­gen we nog niet veel ver­wach­ten van on­ze jon­ge groep. Ze hoe­ven hun bes­te pres­ta­ties niet in dit sei­zoen te le­ve­ren”, legt Watz­ke uit aan BILD. “Bay­ern Mün­chen hoort bij de drie bes­te clubs ter we­reld en zij kun­nen het dub­be­le uit­ge­ven aan geld”, gaat Watz­ke ver­der. “Zo­lang dat het ge­val is mag je ver­wach­ten dat Bay­ern ook meer pun­ten pakt.” Des­on­danks re­kent Watz­ke er wel op dat BVB twee­de wordt. “Heb ik ge­zegd dat wij niet twee­de wor­den? Ik zie geen elf­tal waar ik meer ver­trou­wen in zou heb­ben dan in ons ei­gen elf­tal.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.