Bar­cel­o­na kon­digt nieuw con­tract voor Ney­mar aan

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL – Ney­mar zal op vrij­dag zijn hand­te­ke­ning zet­ten on­der een nieuw con­tract bij Bar­cel­o­na. De Bra­zi­li­aan­se aan­val­ler was al ge­rui­me tijd met zijn club in ge­sprek over de toe­komst en gaf steeds aan dat an­de­re clubs hem echt niet op an­de­re ge­dach­ten zou­den kun­nen bren­gen: hij zag zijn toe­komst voor zich in Camp Nou. Nu be­ves­tigt ook Bar­cel­o­na dat de deal rond is en dat de za­ken vrij­dag op pa­pier ge­zet wor­den.

Ney­mar ver­liet San­tos in de zo­mer van 2013 voor Bar­cel­o­na en te­ken­de toen een vijf­ja­ri­ge ver­bin­te­nis. Van dat con­tract zijn nu ruim drie jaar ver­stre­ken en in plaats daar­van komt een nieuw con­tract tot de zo­mer van 2021. Bar­cel­o­na heeft Ney­mar dan weer voor de echt lan­ge ter­mijn vast­lig­gen en hoeft dan mo­ge­lijk geen se­ri­eu­ze toe­na­de­ring van an­de­re clubs te vre­zen. Of de af­koop­som van 190 mil­joen eu­ro die in het ou­de con­tract stond ook om­hoog gaat, is nog niet be­kend. Ney­mar was tot op he­den al goed voor 149 wed­strij­den en 90 doel­pun­ten in het shirt van los Azul­gra­na. Hij won twee­maal de lands­ti­tel, twee­maal de Copa del Rey en een­maal de Su­per­co­pa, Champions League en we­reld­be­ker voor clubs. Vo­ri­ge week don­der­dag zei hij nog dat het nieu­we con­tract spoe­dig in or­de ge­maakt zou wor­den. “Ik ben erg blij bij Bar­cel­o­na als club en in de­ze stad. Het is pre­cies zo­als ik droom­de dat het zou zijn, ik ge­niet er vol­op van”, ver­ze­ker­de de aan­val­ler toen. “De sfeer zo­als die hier is en de hecht­heid bin­nen de groep is uniek, daar­om win­nen we ook zo­veel prij­zen. Het zal erg las­tig zijn om het el­ders ook zo aan te tref­fen. Er is geen an­de­re club die zo­als Bar­cel­o­na is”, zei Ney­mar blij. Hij kwam ove­ri­gens in ju­li al mon­de­ling ak­koord met zijn werk­ge­ver over het nieu­we con­tract, maar de of­fi­ci­ë­le plicht­ple­gin­gen la­ten dus nog op zich wach­ten tot ko­men­de vrij­dag.

(VZ)

Ney­mar zal zijn hand­te­ke­ning zet­ten on­der een nieuw con­tract bij Bar­cel­o­na. De Bra­zi­li­aan­se aan­val­ler was al ge­rui­me tijd met zijn club in ge­sprek over de toe­komst. Nu be­ves­tigt Bar­cel­o­na dat de deal rond is en dat de za­ken vrij­dag op pa­pier ge­zet wor­den. (Fo­to: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.