Liverpool en Uni­ted stel­len te­leur in top­per

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Liverpool en Man­ches­ter Uni­ted heb­ben de to­ren­ho­ge ver­wach­tin­gen van de on­der­lin­ge kra­ker gis­ter­avond niet kun­nen waar­ma­ken. Het team van Jürgen Klopp stak met vijf of­fi­ci­ë­le ze­ges op rij in goe­de vorm, maar cre­ëer­de te­gen de aarts­ri­vaal wei­nig kan­sen en hoef­de te­ge­lij­ker­tijd niet veel toe te staan. Het du­el ein­dig­de zo­doen­de in een lo­gi­sche, maar te­leur­stel­len­de 0-0. De eer­ste helft was voor­al een fy­sie­ke strijd en een schaak­spel waar­in bei­de teams ri­si­co’s me­den. In het eer­ste half­uur had­den de be­zoe­kers het over­wicht op het mid­den­veld: Uni­ted com­bi­neer­de mak­ke­lij­ker en liet Liverpool niet in het ver­trouw­de spel ko­men. Te­ge­lij­ker­tijd kwa­men the Reds zel­den in de pro­ble­men. Na een kwar­tier mik­te Zla­tan Ibra­hi­mo­vic hui­zen­hoog over en veel meer wa­pen­fei­ten had Uni­ted niet. Liverpool kwam gaan­de­weg het saaie eer­ste be­drijf be­ter in de wed­strijd. On­der aan­voe­ring van Phi­lip­pe Cou­t­in­ho lie­pen de com­bi­na­ties soe­pe­ler, wat on­der meer leid­de tot een kop­bal van Ro­ber­to Fir­mi­no. Hij kon Da­vid de Gea ech­ter niet ver­ras­sen, waar­door de rust­stand 0-0 was. Ook in de twee­de helft start­te het team van Mour­in­ho aar­dig, wat tot ui­ting kwam in een gro­te kop­kans voor Zla­tan Ibra­hi­mo­vic. De Zweed werd be­diend door Paul Pog­ba, die na een fraaie so­lo­ac­tie een af­ge­me­ten voor­zet af­le­ver­de. Ibra­hi­mo­vic raak­te de bal ech­ter ver­keerd en kop­te niet rich­ting doel.

Na een uur spe­len kwam Adam Lal­la­na bin­nen de lij­nen en dat bracht wat le­ven in de brou­we­rij. Liverpool be­gon be­ter te spe­len en voer­de de druk op. Het leid­de niet tot uit­ge­speel­de kan­sen, maar Cou­t­in­ho dwong De Gea tot een sen­sa­ti­o­ne­le red­ding met een poei­er van een klei­ne der­tig me­ter. Der­tien mi­nu­ten voor tijd maak­te Way­ne Rooney zijn en­tree, maar ook hij kon de ban niet bre­ken. Na de doel­punt­lo­ze re­mi­se is Liverpool met ze­ven­tien pun­ten te­rug te vin­den op de vier­de plek. Uni­ted heeft drie pun­ten min­der ver­za­meld en staat ze­ven­de. (VZ)

Ro­ber­to Fir­mi­no van Liverpool gaat langs An­to­nio Va­len­cia. (Fo­to: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.