Gö­de­ken zal se­lec­tie wij­zi­gen

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL – Ro­ber­to Gö­de­ken, de bonds­coach van Su­ri­na­me, zal en­ke­le wij­zi­gin­gen bren­gen in de na­ti­o­na­le se­lec­tie voor de wed­strijd te­gen Ja­mai­ca, die op 13 no­vem­ber ge­speeld zal wor­den in het ka­der van de der­de ron­de van de Ca­ri­bi­sche Kam­pi­oen­schap­pen.

Gö­de­ken geeft aan, dat de se­lec­tie van­daag zal trai­nen en van­af vol­gend week zul­len de trai­nings­da­gen op­ge­voerd wor­den. Naar­ma­te de wed­strijd na­dert, zul­len de trai­nings­da­gen en de in­ten­si­vi­teit van de trai­nin­gen ook op­ge­voerd wor­den, meent de bonds­coach. De bonds­coach geeft aan dat hij sa­men met de tech­ni­sche staf en­ke­le wij­zi­gin­gen zal bren­gen bin­nen de se­lec­tie. Spe­lers die niet al­tijd aan­we­zig zijn bij de trai­nin­gen zul­len ook bui­ten de se­lec­tie ge­zet wor­den, zegt Gö­de­ken. Hij was bij de an­de­re wed­strijd van de­ze groep, die tus­sen Gu­y­a­na en Ja­mai­ca ge­speeld werd, aan­we­zig. Hij meent dat de Ja­mai­ca­nen heel sterk zijn in de lucht en ook qua fy­siek zij heel moei­lijk te ver­slaan zijn. Gu­y­a­na stond met 2-0 voor te­gen de Ja­mai­ca­nen, maar ver­loor ui­t­ein­de­lijk in de ver­len­ging met 4-2. De bonds­coach heeft en­ke­le zwak­ken pun­ten bij de Ja­mai­ca­nen ge­con­sta­teerd. Hij is van me­ning dat als Su­ri­na­me col­lec­tief ver­de­digt en snel is in de om­scha­ke­ling van ver­de­di­ging naar aan­val, dan kan het wel de drie pun­ten pak­ken en zich plaat­sen voor de vol­gen­de ron­de.

De­ze wed­strijd was ge­pland op 5 ok­to­ber, maar door de or­kaan Matthew werd de­ze ver­scho­ven. En­ke­le da­gen la­ter speel­de Su­ri­na­me te­gen Gu­y­a­na en na de ver­len­ging won Na­tio met 3-2. Ja­mai­ca staat in de­ze groep op num­mer een met drie pun­ten en een be­ter doel­sal­do (+2), ter­wijl Su­ri­na­me de twee­de plaats be­zet ook met drie pun­ten, maar met een doel­sal­do van +1. Gu­y­a­na is reeds uit­ge­scha­keld. Uit de­ze ron­de plaat­sen al­leen de groeps­win­naars zich voor de vol­gen­de ron­de van de Ca­ri­bi­sche Kam­pi­oen­schap­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.