Dee­pi­ka Pa­duk­o­ne wil dat Sal­man en Aa­mir Khan op­ge­slo­ten wor­den in het huis van

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Dee­pi­ka Pa­duk­o­ne wil dat de su­per­ster­ren Sal­man Khan en Aa­mir Khan wor­den op­ge­slo­ten in het huis van Bigg Boss. De 30-ja­ri­ge ac­tri­ce, die sa­men met Sal­man aan­we­zig was op het ope­nings­feest­je van het 10e sei­zoen van the ce­le­bri­ty re­a­li­ty show, zei dat ze graag wil dat de­ze twee su­per­ster­ren wor­den op­ge­slo­ten in het huis van Bigg Boss.

Dee­pi­ka was aan­we­zig om haar op­ko­men­de Hol­ly­wood­film xXx: Re­turn of Xan­der Ca­ge te pro­mo­ten, waar­in Vin Die­sel ook te be­won­de­ren is. Des­ge­vraagd zei de ac­tri­ce dat niet zij maar haar Pad­ma­va­ti co-ster Ran­veer Singh perfect zou zijn voor het huis van Bigg Boss, om­dat hij ge­zel­li­ger is.

Sal­man heeft de ac­tri­ce, die ge­kleed was in een zwart/gou­den jurk ge­com­bi­neerd met laar­zen tot haar dij­en, als een con­tes­tant ver­wel­komd. Dee­pi­ka is ook in het huis ge­gaan dat ge­ves­tigd is in Lona­vala, Ma­ha­ra­sht­ra. Ze heeft zelf het the­ma­lied van haar Hol­ly­wood­film ge­zon­gen.

Dit sei­zoen van het re­a­li­ty show is spe­ci­aal om­dat voor het eerst der­tien wil­le­keu­ri­ge men­sen sa­men met ze­ven be­roemd­he­den in het huis zul­len wor­den op­ge­slo­ten. De be­ken­de con­tes­tan­ten zijn: Ka­ran Mehra, Gau­rav Cho­p­ra, VJ-act­ress Ba­ni, mo­del Lop­amu­d­ra Raut, Rohan Mehra,

Ra­hul Dev en Bho­j­pu­ri film­ac­tri­ce An­ta­ra Bis­was meer be­kend als Mo­na Li­sa.

In de tus­sen­tijd was Dee­pi­ka be­zig met de pro­mo­tie van haar film op de set van

Er cir­cu­le­ren ver­schil­len­de fo­to’s en vi­deo’s van Dee­pi­ka. Sal­man en Dee­pi­ka heb­ben nooit eer­der sa­men in een film ge­speeld. Maar hun aan­trek­kings­kracht tij­dens de show was vol­doen­de om film­ma­kers te in­spi­re­ren en ze heel gauw voor een vol­gen­de film te ge­brui­ken.

Co­lors

free­wall­pa­pers.com)

(The In­di­an Ex­press/fo­to:

Bigg Boss.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.