Heeft Sonam Kap­oor haar re­la­tie met Anand Ahu­ja be­ves­tigd?

Times of Suriname - - SHOW­BIZZ -

Heeft Sonam Kap­oor een man in haar le­ven? Als we een fa­mi­lie­fo­to moe­ten ge­lo­ven die op Rhea Kap­oor’s In­st­agram­pro­fiel is ge­plaatst, dan zijn er wel te­ke­nen hier­van.

Ge­ruch­ten de­den de ron­de dat Sonam en Anand Ahu­ja al een tijd­je iets met el­kaar heb­ben. Al­hoe­wel de ac­tri­ce nooit over haar per­soon­lijk le­ven of de ge­ruch­ten sprak. Ter­wijl Sonam over heel veel praat, praat ze toch wei­nig over haar per­soon­lijk le­ven. Ze heeft nog niet op dit nieuws ge­re­a­geerd.

Als we naar de foto kij­ken, lijkt het op een fa­mi­lie bij­een­komst. Op de foto staan Sonam Kap­oor en Anand Ahu­ja aan het uit­ein­de, ter­wijl ze el­kaars hand vast­hou­den.

Het duo werd voor het eerst ge­spot op Rustom’s feest­je ge­or­ga­ni­seerd door Aks­hay Ku­mar. Will Smith was ook op het feest. Anand Ahu­ja komt uit een fa­mi­lie die een kle­ding­bu­si­ness heeft. Anand is ook de ei­ge­naar van een po­pu­lai­re schoen­merk Bha­ne in Del­hi en ver­langt naar een car­ri­è­re in de mo­de­we­reld.

De ac­teur zal bin­nen­kort te ho­ren zijn in de talk­show van ac­tri­ce Ne­ha Dhu­pia’s au­dio praat­pro­gram­ma NoFil­terNe­ha. Hij zegt dat film­ma­ker Ka­ran Jo­har een nep­lach heeft op feest­jes. Ka­ran is be­vriend met Ne­ha en Sonam. De twee ac­tri­ces be­gon­nen over hem te pra­ten op de mu­ziek­si­te Saavn. Sonam zal de twee­de gast zijn in Ne­ha’s praat­pro­gram­ma, al­dus een ver­kla­ring. “Hij doet het al­tijd (nep la­chen). Hij lacht al­tijd een beet­je na­dat hij te­gen je heeft ge­zegd: “het le­ven van het feest­je en je gaat naar huis!,” ver­telt Sonam aan Ne­ha. We zul­len op Sonam Kap­oor wach­ten om dit nieuws te be­ves­ti­gen. (The In­di­an Ex­press/foto: in­di­an­ex­press. com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.